Inter Cars opublikował raport za 2023 r.

Inter Cars opublikował raport za 2023 r.

Grupa Inter Cars w 2023 roku zanotowała rekordowe przychody ze sprzedaży, które wyniosły ponad 18 mld zł oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 700 mln zł.

  • Inter Cars odnotował w 2023 r. 18,0% wzrost przychodów ze sprzedaży.
  • W 2023 roku Grupa otworzyła 21 nowych filii.
  • Rumunia jest po Polsce największym rynkiem Grupy.
  • W ocenie zarządu, rynek dystrybucji części zamiennych charakteryzuje się znaczącym potencjałem wzrostu.
  • Więcej informacji na stronie głównej Motofaktora.
  • Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży – zapisz się na nasz newsletter.

Inter Cars odnotował w 2023 r. 18,0% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, co wynikało głównie ze wzrostu skali działalności operacyjnej i geograficznego rozwoju sieci sprzedaży. W 2023 roku Grupa otworzyła 21 nowych filii, a 7 zostało zamkniętych, co oznacza, że na dzień 31 grudnia 2023 roku sieć sprzedaży liczyła łącznie 632 fili (2022: 618 fili), na co składają się 246 filie polskie i 386 filie zagraniczne odpowiednio na koniec 2022było to 244 filii polskich i 374 filii zagranicznych.

W 2023 roku Grupa rozpoczęła działalność w Albanii poprzez powołanie nowej spółki zależnej Inter Cars Albania SHA. Grupa w 2023 roku otworzyła 21 nowych filii w Europie, jednocześnie zamknęła 7 filii w tym 1 filię na Ukrainie w wyniku działań wojennych.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 13,0% w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ocenie Zarządu na spadek zysku netto za rok 2023, w porównaniu do wyniku za rok 2022 o 6,1% oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży o 18,0%, miały wpływ:

− utrzymujący się wzrost popytu na samochody używane. Import samochodów używanych w Polsce był o 4,3% wyższy niż w roku 2022 (dane IBRM Samar).
− wzrastający średni wiek parku samochodowego w Europie Środkowowschodniej, co przekłada się na zwiększenie zakresu i częstotliwości napraw,
− przewaga konkurencyjna na rynku części samochodowych wynikająca z zapewnienia ciągłości dostaw do klientów poprzez rozbudowaną sieć filialną oraz najszerszą ofertę produktową wynikającą ze znacznej ilości dostawców dającą również możliwość dywersyfikacji ryzyka w przypadku niedostępności towarów u producentów,
− wzrost przychodów wywołany wzrostem cen sprzedaży (inflacja),
− wskaźnik poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł 1,81 i jest wyższy o 9,7% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2022.
− wzrost stóp procentowych finansowania zewnętrznego,
− poziom zapasów w Grupie Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku jest równy 4 441 mln zł i jest wyższy o 8,4% w stosunku do stanu na koniec roku 2022.
− niższa marża spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro (np. złotego polskiego),
− ujemne różnice kursowe
− presja rynkowa występującą na niektórych rynkach,
− wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej.

Dominującym rynkiem sprzedaży dla Grupy Inter Cars jest rynek polski. W 2023 roku najszybciej rozwijającymi się krajami była Grecja, Serbia, Węgry i Ukraina. Ukraina znalazła się tej grupie głównie dzięki odbudowie rynku w czasie trwania działań wojennych. Grupa posiada magazyny na Łotwie, zaopatrujący głównie Estonię, w Rumunii, który dostarcza towary do Bułgarii, Mołdawii oraz w Bułgarii, który zaopatruje filie w Serbii i Grecji. Natomiast z magazynu regionalnego w Chorwacji towar dostarczany jest do Włoch, Słowenii i Bośni. Operatorem logistycznym w magazynach w Polsce i Łotwie jest spółka ILS sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Inter Cars. Rumunia jest po Polsce największym rynkiem Grupy. Z 62 filiami zaopatruje ponad 55 000 klientów i 12 000 warsztatów samochodowych, dzięki czemu zajmuje 3 miejsce na krajowym rynku.

W dniu 15 marca 2023 roku została zawarta umowa joint venture należącej do Inter Cars spółki ILS z DANXILS z siedzibą w Swobodni oraz DANX GROUP z siedzibą w Danii. Danx to firma logistyczna specjalizująca się w nocnej dystrybucji części zamiennych, która działa z powodzeniem w Danii, Estonii, Finlandii, Łotwie, Litwie, Norwegii i Szwecji. Przedmiotem działalności nowej spółki joint venture będzie zbudowanie w Polsce sieci dystrybucyjnej dla części zamiennych w odpowiedzi na wysoki popyt na szybkie i nocne rozwiązania logistyczne w Europie Centralnej i Wschodniej.

Z kolei w dniu 26 maja 2023 roku została zawarta umowa handlowa, zgodnie z którą spółka Armatus, należąca do Grupy IC, została dealerem elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych BYD w naszym kraju. Sieć dealerska BYD Truck do końca roku 2024 obejmie 5 punktów w Polsce, które będą zajmowały się sprzedażą oraz serwisem tych pojazdów. BYD jest pierwszym i jedynym producentem samochodów elektrycznych, który produkuje własne akumulatory, silniki i system sterowania silnikiem.  Obecnie w Polsce dostępne są trzy modele elektrycznych pojazdów BYD: dostawczy ETP3 eVan (DMC 2,5t), oraz dwa podwozia do zabudowy ETM6 Cargo Truck (DMC 7,5t) i ETH8 (DMC 19t).

BYD i Inter Cars na drodze do elektromobilności

Wojna w Ukrainie może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki w przyszłości

W raporcie rocznym z 2023 r. Inter Cars informuje, że najistotniejszym zdarzeniem, które może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy w kolejnych okresach jest prowadzenie działań wojennych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie. Dokonana w dniu 24 lutego 2022 roku rosyjska inwazja na Ukrainę jest w dalszym ciągu czynnikiem destabilizującym otoczenie gospodarcze w całym regionie.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2023 spółka Inter Cars Ukraine nadal prowadzi działalność operacyjną w Ukrainie, dokonuje aktywnie sprzedaży. Zarząd spółki opracował bezpieczny sposób dostarczania towaru do zachodnich regionów Ukrainy, wykorzystując do tego istniejącą infrastrukturę magazynową oraz jednocześnie zwiększając ilość dostaw bezpośrednich z magazynu centralnego w Zakroczymiu, w Polsce. Z raportu wynika, że duża dostępność towarów oraz szeroki asortyment przełożył się na stopniowy wzrost sprzedaży spółki Inter Cars Ukraine.

Inter Cars Ukraina otworzył nowy magazyn

W 2023 roku spółka Inter Cars Ukraine zrealizowała sprzedaż na poziomie 615 mln zł. , która jest wyższa o około 30% od sprzedaży z analogicznego okresu roku ubiegłego. W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka Inter Cars Ukraine wygenerowała zysk netto w wysokości 30 mln zł. Aktywa spółki Inter Cars Ukraine wynoszą 133 mln zł, z czego większość stanowią zapasy o wartości 98 mln zł oraz środki pieniężne w wysokości 10 mln zł.

Inter Cars informuje w raporcie rocznym, że rozwój sytuacji jest jednak dynamiczny i nieprzewidywalny. Zarząd spółki analizuje na bieżąco sytuację związaną z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie i nie wyklucza, że ewentualne nowe uwarunkowania i zmiany mogą w sposób istotny wpływać na działalność i wyniki finansowe spółki.

Zrównoważona motoryzacja dla ludzi i klimatu

We wrześniu 2023 roku została przyjęta przez Zarząd zrewidowana Strategia zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nią, do roku 2030, Grupa Inter Cars nadal będzie dbać o dostępność „Zrównoważonej motoryzacji dla ludzi i klimatu”. Wizja zrównoważonego rozwoju w zakresie klimatu skupia się na następujących filarach:

• zapewnienie bezpiecznego i długotrwałego użytkowania samochodów, dając powszechny i konkurencyjny dostęp do wysokiej jakości części samochodowych, profesjonalnej wiedzy i nowoczesnych narzędzi.
• wprowadzenie do oferty sprzedaży samochodów elektrycznych
• inwestowanie i wspieranie dostawców, partnerów biznesowych i klientów w zielonej transformacji oraz redukcji śladu węglowego prowadzonych operacji.
• rozwój rynku regenerowanych oraz używanych części samochodowych, jednocześnie kształtując preferencję konsumentów wokół cyrkularności
• współpraca z warsztatami w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami, konsekwentnie zmierzając w kierunku gospodarki cyrkularnej.
• minimalizowanie wpływu opakowań na środowisko naturalne

Prognozy rynkowe i plany spółki

W sprawozdaniu Zarządu Inter Cars dołączonym do raportu finansowego z 2023 czytamy, że rynek dystrybucji części zamiennych charakteryzuje się znaczącym potencjałem wzrostowym. Głównymi czynnikami kształtującymi wzrost rynku są stały wzrost zapotrzebowania na części zamienne do użytkowanych pojazdów, liberalizacja przepisów otwierająca dostęp niezależnym dystrybutorom części zamiennych do autoryzowanych warsztatów, zniesienie barier w imporcie używanych samochodów, rosnące skomplikowanie napraw związane z coraz powszechniejszym wykorzystaniem zaawansowanych technologii do produkcji samochodów oraz stały wzrost intensywności eksploatacji parku samochodowego, w szczególności wzrost średniego wieku zarejestrowanych samochodów oraz średnich stanów przebiegów.

Wstępny wynik Inter Cars 2023 i prognoza rynku

Najważniejsze trendy na niezależnym rynku dystrybucji części zamiennych to intensywny rozwój sieci sprzedaży, rozwój asortymentu, rozwój programów
wspierających sprzedaż, własne linie towarowe oraz udoskonalanie systemów komputerowych.

Grupa widzi nadal przestrzeń do wzrostów w kolejnym roku, przede wszystkim poprzez rozwój sprzedaży w ramach konkretnych segmentów w każdym z krajów.

Maciej Oleksowicz, Prezes Zarządu Inter Cars, Fot. Inter Cars

W roku 2024 dalej rozwijamy segmenty tak, aby w każdym kraju, w każdym segmencie, w którym operujemy osiągnąć pozycję nr. 1. Nie zapominamy również o ekspansji geograficznej. Na początku 2024 uruchomiliśmy spółkę w Niemczech, a w trakcie realizacji są wdrożenia w Belgii oraz Albanii. Planujemy ekspansję na kolejne rynki sąsiadujące z naszą siecią logistyczną. Dokładnie analizujemy obszar Macedonia – Kosowo – Montenegro, Skandynawię, ale przede wszystkim kraje Europy zachodniej” – zapowiada Maciej Oleksowicz, Prezes Zarządu Inter Cars SA, w liście do akcjonariuszy.

W 2023 roku Inter Cars stawiał na dalszy rozwój poprzez m.in. poszerzenie oferty produktowej. Obecnie w sprzedaży dostępnych jest ok. 620 tys. jednostek referencyjnych, czyli najwięcej w Europie w tradycyjnej dystrybucji części.

W lutym 2023 Grupa rozpoczęła rozbudowę centrum logistycznego w Zakroczymiu dzięki czemu powierzchnia magazynu ma wzrosnąć do 107 tys. m². W ostatnim tygodniu marca 2024 zostały oficjalnie otwarte kolejne hale. W 2024 planowana jest dalsza rozbudowa zespołu budynków magazynowych i biurowych, wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt obejmuje budowę trzech hal, wiaty oraz parkingu dla samochodów osobowych. Dużym osiągnięciem jest również montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu hali o mocy 1,8MW. Wydatki na inwestycje planowane są na poziomie 300 mln zł.

Wciąż rozwijamy działalność Fundacji Inter Cars, która w ubiegłym roku zrealizowała kolejną edycję programu stypendialno-naukowego Akcelerator, dzięki któremu uczniowie techników mogą rozwijać kompetencje przyszłości współpracując z mentorami z organizacji Fundatora. Fundacja coraz mocniej angażuje się w obszar Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizując ogólnopolski program grantowy dla organizacji pozarządowych – Drogowskaz, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Wolontariusze Fundacji działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, poza tym wciąż kontynuowana jest pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Dziękuję wszystkim naszym klientom, pracownikom, partnerom i współpracownikom za Wasze uwagi oraz zaangażowanie” – dodaje Maciej Oleksowicz.

Pełny raport finansowy Inter Cars za 2023 r. dostępny jest TUTAJ

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami?

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).