Polityka prywatności | MOTOFAKTOR

Polityka prywatności

Wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych dlatego stworzyliśmy dokument pn. Polityka prywatności, w której opisaliśmy wszystko to co jest dla Ciebie istotne, szczególnie kiedy korzystasz z naszej strony internetowej. Wiedz, że realizujemy zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jednak na początek zacznijmy od kilku definicji.

ADO - Administrator danych osobowych, czyli Proautomotive Sp. z o.o., 39 – 200 Dębica, ul. Kolejowa 28.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy należący do Proautomotive Sp. z o.o. w ramach którego świadczymy swoje usługi. Serwis umieszczone jest pod adresem: www.motofaktor.pl.

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu           z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez PROAUTOMOTIVE SP. Z O.O.

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 – 200 Dębica, ul. Kolejowa 28.

Jak się możesz z nami skontaktować

Jeśli chcesz się z nami skontaktować i zadać nam pytanie możesz to zrobić za pomocą pisząc na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 – 200 Dębica, ul. Kolejowa 28, biuro@motofaktor.pl.

 

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

W związku z usługami, jakie świadczymy, przetwarzamy Twoje dane  w różnych celach. Możemy je przetwarzać także wtedy kiedy wchodzisz na naszą stronę. Poniżej wypisaliśmy wszystkie przypadki, kiedy przetwarzamy Twoje dane. Wskazaliśmy też zakres tych danych oraz podstawę prawną zgodną z przepisami RODO.

 

Twoje dane takie jak adres e-mail przetwarzamy w związku z:


 • realizacją wysyłki Newslettera, który zamówiłeś zapisując się na naszej stronie, bądź podczas imprez targowych,

 • przeprowadzaniem przez nas ankiet za pośrednictwem mediów społecznościowych i realizacją wysyłki nagród za udział w nich,

 • przeprowadzaniem przez nas konkursów dla naszych partnerów biznesowych, w których konieczne może być podanie adresu e-mail oraz adresu pocztowego do wysyłki nagród.


Możemy przetwarzać Twoje dane, ponieważ wyraziłeś na to zgodę zapisując się na subskrypcję newslettera.

Komu udostępniamy Twoje dane i gdzie je przekazujemy

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych firma hostingowa, firma oferująca usługę wysyłki newsletterów.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane takie jak adres e-mail, które przetwarzamy w związku z wysyłką Newslettera będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Jakie prawa Tobie przysługują

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne); • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni.

  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw; • do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz do organu nadzorczego.


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Nie przetwarzamy, ani nie wymagamy podawania tzw. danych wrażliwych (danych o szczególnym charakterze, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail biuro@motofaktor.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 30 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 

Dbamy o Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

Wykorzystanie plików cookies

Szczegóły i wskazówki dotyczące plików cookies znajdziesz na naszej stronie pod adresem https://www.motofaktor.pl/Pliki-cookies.pdf.

 

Wykorzystanie Google Analytics

Informacje zebrane w plikach cookies analizujemy za pomocą usługi Google Analytics, gdzie przetwarzamy Twoje dane. Dane po okresie 1 roku od Twojej pierwszej wizyty ba portalu podlegają usunięciu – pozostawiamy jedynie raporty zbiorcze do celów statystycznych.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).