Ustawa o badaniach technicznych w SKP utknęła w Sejmie | MOTOFAKTOR

Ustawa o badaniach technicznych w SKP utknęła w Sejmie

Projekt ustawy wprowadzający m.in. obowiązek dokumentacji fotograficznej badań technicznych w SKP utknął w Sejmie, a diagności walczą o podwyżki stawek za badania.

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przewidujący wprowadzenie zmian w systemie obowiązkowych badań technicznych pojazdów wpłynął do Sejmu w sierpniu 2022 r. Z kolei we wrześniu 2022 r. obyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w sejmowej Komisji Infrastruktury, która w październiku opublikowała sprawozdanie z prac nad ustawą. Od tamtej pory nie wydarzyło się nic nowego.

 

Jak poinformował nas rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś, wśród rozwiązań, zapisanych w projekcie ustawy są m.in.

 

  • ustanowienie krajowego organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad systemem badań technicznych w Polsce
  • stworzenie nowego systemu prowadzenia szkoleń dla diagnostów
  • ustanowienie organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów
  • wyznaczenie krajowego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za wymianę informacji z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską

 

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że takie rozwiązanie pozwoli na identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.

 

Za niezbędną uznano dokumentację fotograficzną bryły pojazdu wraz z tablicą rejestracyjną oraz wskazanie drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego, tj. łącznie dwa zdjęcia. Zdjęcie pojazdu wykonywane jest w momencie obecności pojazdu na stanowisku kontrolnym do wykonywania badań technicznych. W dokumentacji fotograficznej zamieszcza się również informacje dotyczące daty i godziny wykonania dokumentacji.

 

Wyznaczony okres pięciu lat jest równoznaczny z okresem przechowywania danych i informacji z rejestru badań technicznych prowadzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego przez podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów. Projekt ustawy pozostawia przedsiębiorcy prowadzącemu stację kontroli pojazdów dowolność w sposobie przechowywania zdjęć.

 

Tymczasem Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) walczy o waloryzację stawek za badania techniczne pojazdów i w całej Polsce prowadzi akcję informacyjną w tej sprawie.

Wdrożenie dyrektywy, a tym samym uszczelnienie systemu badań technicznych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Utworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i w konsekwencji wyeliminuje z ruchu drogowego pojazdy w złym stanie technicznym. Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po ustaleniu ostatecznej treści przepisów procedowanej ustawy i uchwaleniu jej przez Sejm i Senat.

rzecznik prasowy Ministertswa Infrastruktury - Szymon Huptyś

SKP czekają na waloryzację stawek już kilkanaście lat

„Wkroczyliśmy w 19-ty rok z zamrożoną wysokością opłat za badania techniczne pojazdów. Sytuacja wielu przedsiębiorców stacje się coraz trudniejsza przez stale rosnące koszty i spadek wartości pieniądza spowodowany przez inflację. Zdecydowaliśmy się zorganizować na początek 9 spotkań z przedsiębiorcami, żeby porozmawiać w terenie w sprawie waloryzacji opłat za badania. W spotkaniach wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, jak również Ci niezrzeszeniu i odbyły się one w: Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, Zabierzowie k. Krakowa, Rzeszowie, Dąbrowie k. Poznania, Szczecinie oraz Brzegu” – informuje PISKP.

 

PISKP wylicza, że przez ostatnie 19 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło o 424% z kwoty 824 zł brutto, do 3490 zł brutto. Dziś kierowca za minimalne wynagrodzenie może zapłacić za 35 badań okresowych samochodu osobowego. Gdy określono stawki za badania techniczne w 2004, minimalne wynagrodzenie starczało na zapłacenie za 8 takich badań.

 

„Ten przykład dobitnie pokazuje jak na przestrzeni tych lat zmieniły się warunki gospodarcze. W tym czasie inflacja liczona narastająco, z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku VAT z 22 na 23%, wzrosła o 73,16%. O 273% wzrosło także przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Nie ma chyba diagnosty, który pobierałby obecnie wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak 19 lat temu. Dodatkowo wzrosły także bardzo koszty energii, gazu, ogrzewania, podatek od nieruchomości, koszty usług dodatkowych i szereg innych opłat, które ponoszą przedsiębiorcy prowadzących stacje kontroli pojazdów” – argumentuje PISKP.

 

PISKP podaje także, że według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w 2022 roku badania techniczne wykonywało 5500 SKP. W tej liczbie uwzględnione są też stacje, które w trakcie roku zmieniały właściciela. Lokalizacja może być ta sama, ale stacja prowadzona jest przez inny podmiot.

 

Z kolei dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego  (TDT) podaje, że ważnych poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych w zeszłym roku było 5410. Oznacza to, że badania techniczne wykonywało nie więcej niż tyle stacji. Ponieważ decyzja dyrektora TDT jest ważna 5 lat, cześć przedsiębiorców mogła już nie prowadzić tej działalności. W 82 przypadkach w zeszłym roku przedsiębiorcy nie wystąpili o przedłużenie ważności decyzji. W zeszłym roku było 14923 aktywnych diagnostów, czyli takich, którzy wykonali co najmniej jedno badanie techniczne i przesłali je do CEP. Brak pracowników i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi, to kolejny problem, z którym borykają się przedsiębiorcy prowadzący SKP – zwraca uwagę PISKP.

 

O dane dotyczące liczby SKP w Polsce zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury.

W 2021 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydał 125 poświadczeń dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów (SKP) oraz 106 poświadczeń dla przedsiębiorców przejmujących istniejące SKP. W 2022 r. Dyrektor TDT wydał 99 poświadczeń dla przedsiębiorców, którzy otworzyli nowe stacje kontroli pojazdów oraz w 135 poświadczeń dla przedsiębiorców przejmujących istniejące SKP. Dane te świadczą, że działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest podejmowana i kontynuowana.

rzecznik prasowy Ministertswa Infrastruktury - Szymon Huptyś

Rzecznik Praw Obywatelskich inteweniuje w sprawie badań technicznych

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w październiku ubiegłego roku  odpowiedź  z Ministerstwa Infrastruktury na swoje wystąpienie w sprawie braku waloryzacji stawek opłat za badania pojazdów. Podano w nim, że resort opracował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

 

W odpowiedzi ministerstwo po raz kolejny nie przedstawiło merytorycznego stanowiska odnośnie do tego, czy ustalone rozporządzeniem z 29 września 2004 r. stawki opłat za badania pojazdów – które nie uwzględniają aktualnych kosztów wykonywania badań – spełniają wymogi wynikające z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie realizacji wytycznych zawartych w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym.

 

Zdaniem RPO, fakt procedowania zmian przepisów, kwestionowanych przez organizacje przedsiębiorców prowadzących badania pojazdów, nie zwalnia Ministerstwa Infrastruktury z udzielenia RPO wyjaśnień. Uzyskanie stanowiska resortu co do konstytucyjności rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji parlamentu – wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).