Im dalej w las… tym trudniej w SKP | MOTOFAKTOR

Im dalej w las... tym trudniej w SKP

Problem stacji kontroli pojazdów, a dokładniej – opłat za badanie techniczne samochodu jest aktualny od lat. Ministerstwo jednak uważa, że problem w SKP nie istnieje. Czy słusznie?

 

 

Diagności strajkowali w sprawie opłacalności prowadzenia stacji kontroli pojazdów, stowarzyszenia branżowe od lat apelują o waloryzację cennika za badania techniczne pojazdów, ale ministerstwo pozostaje na razie niewzruszone.

Jedną z instytucji apelujących o zmianę cennika na SKP jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krośnie. Skierowało ono petycje do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie. Jednym z przedmiotów petycji była konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz w związku z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej oraz ilością obowiązków nakładanych na diagnostów.

W piśmie z 05.06.2020 (znak sprawy: DTD-7.0530.1.2020) Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Krzysztof Tomczak podkreśla, że:

 

„…Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po pełnym wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie po zmianie upoważnienia ustawowego nowe stawki opłat za badania techniczne mogłyby zostać uzgodnione w ramach aktów wykonawczych.
Pragnę podkreślić, że przedstawiona przez Państwa propozycja podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów zostanie poddana szczegółowej analizie w ramach prac legislacyjnych nad nowym systemem badań technicznych pojazdów.”

 

Odpowiedź napawała optymizmem, jednak po złożeniu wniosku skierowanego przez firmę „SUNRISE” P.H.U. z Łodzi – dystrybutora oprogramowania dla stacji kontroli pojazdów do ministerstwa, odpowiedź przesłana 25.08.2022 (znak sprawy: DTD-7.4400.56.2022) już brzmiała inaczej. Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Pani Olga Tworek zwraca uwagę, że:

 

„…wobec braku ustawowego obowiązku w tym zakresie, nie dokonywało rokrocznych analiz, o których mowa we wniosku, a dotyczących „wyliczenia wysokości opłat w poszczególnych latach za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów – począwszy od 2004 r. – z dokładnym podaniem użytych parametrów?”

Cennikowy Ping-pong

Jak wspominaliśmy w opublikowanym na naszych łamach artykule „SKP popadają w coraz większe długi”  –

 

„…Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że przeterminowane zobowiązania stacji kontroli pojazdów, na koniec września 2022 roku, wynosiły już 67,8 mln zł wobec 25 mln zł jeszcze przed rokiem. To wzrost o ok. 170%……. Głównym zmartwieniem firm wykonujących okresowe przeglądy techniczne jest wysokość opłaty za badanie pojazdu do 3,5 tony, a to dlatego, że przeprowadza się ich w Polsce najwięcej. Aktualnie koszt ten wynosi 98 zł i obowiązuje od czasu wprowadzenia cennika opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów w 2004 roku, czyli od 18 lat…..”

 

Branża stacji kontroli pojazdów (SKP), gdzie obowiązują ceny urzędowe, nie jest w stanie normalnie funkcjonować bez natychmiastowego podwyższenia opłaty za badania techniczne pojazdów. Niestety, apele środowiska przedsiębiorców spotkały się z niezrozumieniem i odmową resortu infrastruktury. Dlatego apelujemy do posłów, aby w czasie posiedzenia komisji infrastruktury, zgłosili poprawkę do ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziłaby ustawową waloryzację opłaty – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Potwierdza to pismo SITK Krosno do Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 24.10.2022, które zwraca uwagę na rentowność, przestarzały cennik i konieczność zmian w prawie. W piśmie tym Prezes Zarządu SITK RP w Krośnie podkreśla, że:

 

„ …z uwagi na spodziewane kolejne zwiększenie kosztów prowadzenia stacji kontroli pojazdów , w tym wynagrodzeń zatrudnianych pracowników, każdego roku drastycznie spada rentowność prowadzenia takiej działalności…… Należy też uwzględnić, że w dobie szalejącej inflacji brak nowelizacji tabeli opłat za badanie techniczne pojazdów może doprowadzić do likwidacji wielu podmiotów prowadzących SKP spowodowanych niskimi przychodami i stratami (……) Skoro Minister właściwy ds. transportu został zobligowany określić w drodze rozporządzenia wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów z uwzględnieniem kosztów wykonywania badań technicznych (tj. art. 84a ust. 2 ustawy — Prawo o ruchu drogowym), to z mocy ustawy powinien także wynikać obowiązek uwzględniania tych kosztów każdego roku. Naszym zdaniem należy zmienić brzmienie art. 84a ust.2 w następujący sposób: „Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni, w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów oraz na koniec każdego roku koszty wykonywania badań technicznych.”

 

Odpowiedź Sekretarza Stanu Rafała Webera z dnia 07 grudnia 2022 r. do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie przedstawia obraz w bardziej pozytywnych barwach:

 

„…W 2020 roku w Polsce liczba stacji kontroli pojazdów z ważnymi poświadczeniami zgodności wyposażenia i warunków lokalowych wydanym przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wyniosła 5339. W 2021 r. było 5393 takich poświadczeń wydanych dla stacji kontroli pojazdów a w 2022 r. ważnych pozostaje 5415 ww. poświadczeń.”

 

Co oznacza, że według ministerstwa i danych z TDT liczba stacji kontroli pojazdów nie maleje, a rośnie.

 

Rafał Weber dodaje ponadto, że:

„ … aktualnie priorytetem dla Ministerstwa Infrastruktury jest procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2540), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów i dokonuje prawidłowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 20214 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylający dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.). Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez „uszczelnienie” badań technicznych, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów, który wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i będzie wiązał się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym.
Na obecnym etapie prac legislacyjnych Minister Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po ustaleniu ostatecznej treści przepisów ustawy. „

Ostatnie zdanie Sekretarza Stanu – Rafała Webera jest w tej chwili znamienne i mówi wprost – nie planujemy zmieniać cen na SKP do czasu ustalenia ostatecznej treści przepisów ustawy.
Według nie tylko naszej oceny brak jest potwierdzenia w projekcie ustawy p.r.d. (druk 2540/2022 r.) możliwości nowelizacji wysokości opłat za badania techniczne pojazdów.

Branża nie daje za wygraną

12 stycznia 2023 roku do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbiety Witek została skierowana przez firmę „SUNRISE” P.H.U z Łodzi – dystrybutora oprogramowania dla stacji kontroli pojazdów kolejna petycja, której celem jest zwrócenie uwagi na możliwość dodania wpisu do ustawy oraz zwracająca uwagę na fakt, że procedowany projekt ustawy nie zawiera istotnej zmiany dotyczącej wyliczenia wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów. Ważne jest, aby brzmienie delegacji ustawowej swoim zakresem obejmowało coroczną aktualizację cen, także w trakcie roku kalendarzowego. Wprowadzenie w art. 84a ust.2 poniższego brzmienia pozwoli na legalną możliwość stosowania przy każdej zmianie przepisów, w tym wyliczania wysokości opłat:

 

„Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni, w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów oraz na koniec każdego roku lub w trakcie roku kalendarzowego koszty wykonywania badań technicznych, o ile są wymagane”.

Szczegóły pod linkiem: https://dlid.pl/wyjasnianie-spraw.html

 

Walce o podniesienie stawek za badania techniczne pojazdów przyglądamy się od lat. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej drastycznie rosną, koszty wynagrodzeń także. Diagnostom przybywa obowiązków w związku z badaniem technicznym – choćby niedawno wprowadzona konieczność np. weryfikacji spełnienia obowiązku wyposażenia pojazdu w system eCall.

 

O kolejnych działaniach branży będziemy informowali na bieżąco.

 

 

 


Weź udział w naszej ankiecie na temat cen w SKP.
Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości branżowych w postaci naszego newslettera.

e-mail
Czy uważasz, że cena za badanie techniczne na SKP powinna zostać podniesiona?

Jaka kwota w Twojej opinii byłaby odpowiednia za badanie samochodu osobowego?

Czy badanie w obecnej postaci przynosi oczekiwane efekty?

Napisz co według Ciebie powinno zostać zmienione w systemie badań technicznych pojazdów?

Chcę otrzymywać newsletter motofaktor.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).