Opłaty za badania techniczne aut - jest stanowisko MI | MOTOFAKTOR

Opłaty za badania techniczne aut - jest stanowisko MI

Resort Infrastruktury w odpowiedzi na interwencję RPO uznał, że ważniejsze będzie wdrożenie unijnej dyrektywy niż wyższe opłaty za badania techniczne.

Temat rewaloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów wciąż pozostaje jednym z ważniejszych dla branży motoryzacyjnej. Jeszcze przed końcem roku miał miejsce strajk diagnostów, którzy domagali się wyższych cen za wykonywanie badań technicznych, ponieważ te pozostają na tym samym poziomie od 17 lat, a koszty prowadzenia SKP w tym czasie znacznie wzrosły i dla wielu stacji funkcjonowanie na rynku jest coraz trudniejsze.

 

Niedawno przedstawiciele branży motoryzacyjnej złożyli do premiera wspólne stanowisko, w którym również proszą o działania mające na celu podniesienie cen badań, co mogłoby pomóc finansowo wielu stacjom, a niektórym z nich pomóc w ogóle się utrzymać na rynku.

 

Niedługo wcześniej w tej sprawie interwencję podjęło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które zwróciło się do dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Bogdana Oleksiaka o zbadanie sprawy z punktu widzenia zgodności przepisów rozporządzenia ministra z normami i wartościami konstytucyjnymi, ponieważ według RPO tak długie utrzymanie jednolitej wysokości opłat za badania techniczne pojazdów i uzależnienie jej wysokości od rozporządzenia ministra niesłusznie ogranicza SKP swobodę działalności gospodarczej. Po kilku tygodniach oczekiwania dyrektor Departamentu udzielił oficjalnej odpowiedzi.

 

Jak czytamy w piśmie od dyrektora Oleksiaka, uważa on argumenty RPO za niesłuszne. Jego zdaniem minister właściwy do spraw transportu przez określenie wysokości opłaty za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w akcie prawa powszechnego zabezpieczył także interes finansowy przedsiębiorcy (urzędowa wysokość opłaty za badania techniczne), jak również realizuje zasadę zaufania polegającą na zagwarantowaniu przewidywalności działań organów władzy publicznej, w tym ustawodawcy oraz pozwala na wykonywanie działalności gospodarczej według tych samych reguł i z wykorzystaniem tych samych instrumentów. 

 

Wymienia przy tym liczbę wydanych przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów w latach 2020-2021, co ma potwierdzać chęć podejmowania decyzji o rozpoczęciu zarobkowej działalności w zakresie usług i wykonywanie tej działalności. Z kolei rosnąca liczba pojazdów zarejestrowanych przedkładać ma się na zwiększenie ilości przeprowadzanych badań technicznych.

 

W jego ocenie minister właściwy do spraw transportu określając wysokość opłaty za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w akcie prawa powszechnego miał na uwadze interes publiczny, czyli dość dużą grupę adresatów rozporządzenia jakimi są właściciele lub posiadacze pojazdów. Dodaje przy tym, że utrzymanie pojazdu jest obowiązkiem, który wiąże się również z innymi wydatkami po stronie właścicieli tj. koszty eksploatacji pojazdu oraz obowiązkowego ubezpieczenia.

 

W związku z powyższym uważa, że stwierdzenie ze stanowiska RPO iż: regulacje określające stawki opłat za wykonanie badań technicznych pojazdów nie spełniają warunku zgodności z zasadą proporcjonalności sensu stricto, co oznacza, że mamy do czynienia z ograniczeniem praw właściciel stacji diagnostycznych, które nie spełnia standardów konstytucyjnych. jest oceną jednostronną.

 

Zdaniem dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury faktycznym problemem dotykającym SKP jest jakość wykonywanych badań technicznych. W związku z tym uważa, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie wprowadzenie w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE, która ma temu problemowi zaradzić i w rezultacie zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach.

 

Pełne stanowisko dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury jest dostępne TUTAJ.

 

Źródło: bip.brpo.gov.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).