Ustawa o nadzorze nad badaniami technicznymi pojazdów już w Sejmie | MOTOFAKTOR

Ustawa o nadzorze nad badaniami technicznymi pojazdów już w Sejmie

Projekt ustawy autorstwa MI związany z nadzorem nad badaniami technicznymi pojazdów został skierowany do Sejmu. Ma realizować unijną dyrektywę 2014/45/UE.

 

Niedawno informowaliśmy, że projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury został uchwalony przez rząd. Oficjalnie został już skierowany do Sejmu i może być procedowany podczas jednego z najbliższych posiedzeń sejmowych.

 

Projekt zakłada szereg zmian w polskim prawie, które mają realizować założenia unijnej dyrektywy 2014/45/UE. Wśród nich znajdziemy m.in.:

 

 • wskazanie umieszczenia cechy identyfikacyjnej jako kompetencji diagnosty podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
 • wyznaczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na organ właściwy do wydawania, zawieszania, przywracania i cofania świadectwa kompetencji diagnosty oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu;
 • rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w CEP o dane o: stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów, diagnostach, przedsiębiorcach i innych podmiotach prowadzących stację kontroli pojazdów.
 • dostosowanie obecnych już regulacji w zakresie centralnej ewidencji pojazdów w ten sposób, że uwzględniają Dyrektora TDT jako podmiot prowadzący rejestr diagnostów w CEP;
 • dodanie badania technicznego w celu sprawdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy do katalogu dodatkowych badań technicznych pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek właściciela pojazdu w celu wyeliminowania wątpliwości w procesach realizowanych przy wsparciu CEP oraz w komunikacji między uczestnikami tych procesów: właścicielem pojazdu, diagnostą i starostą;
 • wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres 5 lat od dnia przeprowadzenia badania. Zdjęcia mają obejmować bryłę pojazdu wraz z tablicą rejestracyjną oraz wskazanie
  drogomierza w dniu przeprowadzenia badania technicznego, tj. łącznie dwa zdjęcia. Po upływie okresu przechowywania przedsiębiorca prowadzący SKP ma niszczyć dokumentację fotograficzną w sposób uniemożliwiający identyfikację pojazdu, którego dotyczyła;
 • zobowiązanie przedsiębiorcy prowadzącego SKP do sporządzania miesięcznego sprawozdania lub korekty miesięcznego sprawozdania w przypadku niedopłaty albo nadpłaty w odprowadzeniu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie drogą elektroniczną;
 • ustanowienie ministra właściwego do spraw transportu do określania, w drodze aktu wykonawczego, wszelkich szczegółowych kwestii związanych z pobieraniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłaty za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie, w tym odsetek za zwłokę od tej opłaty, wzoru miesięcznego sprawozdania obejmującego informacje i dane o pobranych i odprowadzonych opłatach za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie, w tym odsetkach za zwłokę od tych opłat, i wzoru korekty miesięcznego sprawozdania;
 • wyłączenie z wpisywania do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Pełna treść projektu ustawy jest dostępna TUTAJ.

 

W przypadku przegłosowania projektu w parlamencie i podpisania przez Prezydenta jego zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).