Skrzyżowanie jakie jest każdy widzi… | MOTOFAKTOR

Skrzyżowanie jakie jest każdy widzi...

Co to jest skrzyżowanie? Odpowiedź nie jest taka prosta, jakby się z pozoru wydawało. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o kontrowersjach związanych z nową definicją skrzyżowania. Według poprzedniego stanu prawnego skrzyżowanie oznaczało: „przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną„.

 

Po nowelizacji Prawa o ruchu drogowym od 17 września 2022 r. skrzyżowaniem jest „część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną„. Według ekspertów oznacza to, że skrzyżowaniem stały się np. połączenia międzyjezdniowe.

 

Wyjaśnień w całej sprawie portalowi etransport.pl udzielił rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Obszernie wyjaśniał, czym jest skrzyżowanie, zaznaczając, że przejazd i jezdnia do zawracania nim nie jest. Odniesiono się też do połączeń jezdni, zjazdów na parking, przejazdów awaryjnych wlotów i wylotów na skrzyżowaniu zwykłym lub skanalizowanym albo wlotu i jezdni na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dróg o nawierzchni twardej.

 

Również Komenda Główna Policji zwracała się do resortu infrastruktury z wątpliwościami. Oficjalnego stanowiska ministra jeszcze nie opublikowano.

 

W ocenie RPO niezbędne jest zapewnienie zrozumiałych dla uczestników ruchu drogowego informacji i wyjaśnień co do nowych przepisów rzutujących bezpośrednio na ich sytuację prawną. Brak jednoznacznej interpretacji tak istotnych regulacji może powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rzecznik poddaje zatem pod rozwagę ministra upublicznienie stanowiska, które usunęłoby wątpliwości interpretacyjne.

 

Na interwencję RPO odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Nowa definicja skrzyżowania została wprowadzona do porządku prawnego w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano w uzasadnieniu do tej ustawy, celem zmian było częściowe ujednolicenie definicji skrzyżowania w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Pełne ujednolicenie definicji w obu ustawach nie było możliwe, ze względu na fakt, że powodowałoby konieczność wprowadzenia zmian w organizacjach ruchu na bardzo dużej liczbie skrzyżowań, które dotychczas w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym nimi nie były. Z ugruntowanej praktyki i zasad ruchu drogowego nie wynikało, aby zmiana w tym zakresie była potrzebna – wyjaśnia wiceminister Weber.

 

Dodaje, że z uzasadnienia wynika zatem, że celem ustawy – wyrażonym wprost – nie było rozszerzenie rodzajów infrastruktury, która powinna stanowić skrzyżowanie, ani tym bardziej zmiana zasad ruchu drogowego. Celem tym było wyłącznie uporządkowanie nomenklatury i stosowanej w tym zakresie praktyki.

 

Nowa definicja skrzyżowania nie zmienia dotychczasowego sposobu klasyfikowania skrzyżowań, ani nie wpływa na stosowanie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z wyjątkiem przypadku połączenia dwóch lub większej liczby jezdni jednej drogi. W tym zakresie natomiast, wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje odmienne podejście przy uznawaniu danych połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań. Ma więc na celu uregulowanie materii, która z punktu widzenia przepisów prawa nie była dotychczas objęta regulacją. W konsekwencji pozwalała na odmienne podchodzenie do tego zagadnienia przez organy zarządzające ruchem, administrację drogową i działających na jej zlecenie projektantów, kierujących pojazdami, a ostatecznie również policji – wyjaśnia Rafał Weber.

 

Wiceminister zapewnia, że resort infrastruktury na bieżąco monitoruje efekty wejścia w życie ww. przepisów, a w związku z docierającymi do resortu sygnałami o niejednolitym podejściu funkcjonariuszy policji do egzekwowania przepisów ruchu drogowego po wejściu w życie ww. ustawy, podjęto rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mające na celu uporządkowanie przedmiotowych kwestii. Spotkanie dotyczyło jednolitego podejścia policji do stosowania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w praktyce, w szczególności podejścia tych organów do stosowania przepisów w zakresie zakazów i ograniczeń ruchu na skrzyżowaniach w przypadku węzłów drogowych.

 

Nadrzędnym celem spotkania było ustalenie, że nie ma powodów do zmiany dotychczasowego postępowania policji w ww. zakresie, które wynikałyby z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji ustaleń ze spotkania, przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia praktyki postępowania policjantów podczas ujawniania naruszeń przepisów o ruchu drogowym.

 

Źródło: RPO

 

 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).