Zmiany w ustawie o elektromobilności na kolejnym etapie legislacji - MOTOFAKTOR

Zmiany w ustawie o elektromobilności na kolejnym etapie legislacji

Projekt zmieniający ustawę o elektromobilności został przekazany do rozpatrzenia Komitetowi ds. Europejskich. Komentuje go też PSPA.

W związku z przekazaniem projektu na kolejny etap legislacyjny zakończony został etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło, że uwagi do projektu zostały przeanalizowane, a projekt został zmodyfikowany aby ostateczna wersja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych była jak najbliższa oczekiwaniom społecznym oraz organizacji branżowych.

 

Najważniejsze zmiany w projekcie przekazanym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich to między innymi:

 

  • Zaproponowano nowe brzmienie przepisów dotyczących stref czystego transportu. Obowiązkowe będą tylko w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców gdzie występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Zmodyfikowano katalog pojazdów uprawnionych na wjazd do strefy. Organy gminy otrzymają możliwość nadania indywidualnych wyłączeń związanych z ruchem pojazdów.
  • Zmniejszono wysokość i częstotliwość poboru opłat związanych z numerami EIPA, w celu przyspieszeni rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów.
  • W budynku wielorodzinnym instalacja i użytkowanie punktu ładowania będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy oraz skrócono okres rozpatrzenia wniosku na instalację punktu.
  • Dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie – umożliwić ma to rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych.
  • Zmodyfikowane zostały definicje związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Stanowisko PSPA

Zgodnie z zapowiedzią, w nowej treści projektu znalazły się przepisy wdrażające postanowienia Dyrektywy 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która określa wymogi dotyczące wyposażania nowych (a w dalszym horyzoncie czasowym – również istniejących) budynków w infrastrukturę wstępną (kanałową) oraz w minimalną liczbę punktów ładowania.

 

Resort środowiska i klimatu przychylił się też do propozycji PSPA w zakresie wprowadzenia zmian w relacjach pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania (OOSŁ) a dostawcą usługi ładowania (DUŁ). Zrezygnowano z przepisów przewidujących możliwość wjazdu do stref czystego transportu dla samochodów napędzanych gazem płynnym (LPG) i usunięto przepisy wprowadzające błędnie rozumianą progresywność. Doprecyzowano i rozwinięto, w stosunku do poprzedniej wersji projektu, przepisy dotyczące infrastruktury tankowania wodorem.

 

Częściowo utrzymano pakiet przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców – posiadaczy pojazdów elektrycznych. Jednak, z projektu usunięto kluczowy przepis przewidujący sporządzenie ekspertyzy dotyczącej możliwości instalacji punktu ładowania na stanowisku postojowym w budynku wielorodzinnym w ramach obowiązkowego, cyklicznego przeglądu instalacji elektrycznej budynku oraz zaliczenie kosztów z tego tytułu do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Według nowej wersji projektu, ekspertyza ma być sporządzana na wniosek mieszkańca, który poniesie związane z nią opłaty.

 

Zmieniono proponowaną wysokość opłat za wpis do rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Maksymalna wysokość miesięcznej opłaty, którą będzie musiał uiścić operator stacji ładowania to iloczyn 25 zł i liczby ogólnodostępnych stacji ładowania. Opłatą wynoszącą maksymalnie 50 zł miesięcznie mają zostać obciążeni dostawcy usługi ładowania. Konkretny wymiar opłaty na każdy kolejny rok kalendarzowy doprecyzuje rozporządzenie wykonawcze.

 

PSPA ma się jeszcze szerzej odnieść do proponowanych zmian po ich szczegółowym przeanalizowaniu.

 

Pełna wersja projektu oraz tabele uwag z konsultacji dostępne są na stronie RCL.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/PSPA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).