Trioliet Polska przejmie Ursus Opalenica | MOTOFAKTOR

Trioliet Polska przejmie Ursus Opalenica

Ursus S.A. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży Dywizji w Opalenicy spółce Trioliet Polska.

Jak poinformowała zarząd Ursus S.A. w najnowszym raporcie bieżącym spółki, w celu dalszej realizacji założeń planu restrukturyzacyjnego, obejmującej ochronę słusznych interesów wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także samej Spółki, Zakład Ursus w Opalenicy (64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 68) ma według założeń przedwstępnej umowy sprzedaży wejść w posiadanie spółki Trioliet Polska za 6 mln zł do 20 grudnia br.

 

Strony postanowiły, że płatność transakcji zostanie dokonana w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, 5% zostanie zapłacone po upływie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, kolejne 5% po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych).

 

Jak czytamy w treści raportu, transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności:

 

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych Umową oraz własność posadowionych na nich budynków;
  • ruchomości określone odrębnym załącznikiem;
  • produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone Umową;
  • zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;
  • prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na Kupującego;
  • związane z Zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wymienione w odrębnym załączniku;
  • związane z Zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania, przy czym Kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań;
  • związane z Zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
  • pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej.

 

Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych.

 

Trioliet Polska Sp. z o.o. jest spółką celową do realizacji przedsięwzięć gospodarczych Trioliet B.V. na rynku polskim; jest też w odniesieniu do Trioliet B.V. spółką zależną. Holenderska spółka to wieloletni partner Ursus S.A., który jest producentem maszyn i systemów karmienia dla hodowców bydła mlecznego i wołowego. Portfolio produktów obejmuje szeroki zakres, od urządzeń do cięcia kiszonki i mieszalników pasz po w pełni automatyczne systemy karmienia bydła.

 

Źródło: Ursus

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).