SLIM VAT 3 i ustawa VAT dla e-commerce przyjęte przez Sejm | MOTOFAKTOR

SLIM VAT 3 i ustawa VAT dla e-commerce przyjęte przez Sejm

Sejm przyjął pakiet SLIM VAT 3 i ustawę mającą uszczelnić VAT w sektorze e-commerce. Teraz musi przejść kolejne etapy legislacyjne.

 

 

 

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet ma realizować wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.

Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3:

Poprawa płynności finansowej firm

 

Podwyższony ma być limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co ma wpłynąć na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

 

Rozszerzona ma być też możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

 

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

 

Ustawa zakłada rezygnację z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zamiast tego mają być wprowadzone przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

 

Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

 

Ustawa doprecyzowuje zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

 

Wprowadzona ma być możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

 

Zlikwidowany ma być obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzony ma być wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

 

Ma być zwiększona kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana ma dotyczyć podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwiać odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

 

Uregulowane mają być kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli ma wejść możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

 

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

 

Wprowadzone mają być uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzony ma być nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

 

Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

 

Ma dojść do konsolidacji na wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

 

Ujednolicone mają być przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidacji mają ulec opłaty za wniosek o wydanie WIS.

 

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

 

Do systemu finansów publicznych ma wejść przegląd wydatków.

 

Ma zniknąć obligatoryjne wydawanie przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT3 znalazły się zmiany w zakresie:

JPK_PIT i JPK_CIT

 

O rok przesunięty ma być termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu podatnicy mają mieć więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych.

 

Wprowadzone mają być zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie, podatnik ma przesyłać informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

 

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg wyłączone mają być niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów ma mieć prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

 

Ulgi rehabilitacyjnej

 

Rozszerzony ma być katalog osób z niepełnosprawnością, który ma pozwalać podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik ma mieć możliwość skorzystania z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to ma mieć zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 

Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

 

Ma być zlikwidowany limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, ma być możliwe skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to ma mieć zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 

Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

 

Zmianie mają ulec zasady opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie mają stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł), bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie mają zapłacić niższy ryczałt. Rozwiązanie to ma mieć zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 

Podatku PIT

 

  • Usługa Twój e-PIT ma być udostępniona również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej.
  • Doprecyzowane mają być przepisy w zakresie podatku u źródła.
  • Wprowadzone mają być zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmianie ma ulec obowiązujący sposób opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który ma zapewnić analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

 

Podatku od spadków i darowizn

 

Podwyższeniu mają ulec kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn już od 1 lipca 2023 r. Wolne od podatku mają być kwoty do wartości majątku:

 

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych – z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny).

 

Planuje się, że przepisy  pakietu SLIM VAT3 wejdą w życie  1 lipca 2023 r.

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce

Zgodnie z ustawą banki i inne instytucje finansowe mają prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. Raportowanie ma dotyczyć płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

 

Ustawa ma implementować dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

 

Zgromadzone dane mają być:

 

  • przechowywane przez szefa KAS,
  • umieszczone w unijnym systemie CESOP.

 

System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób ma powstać kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii, jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekładać ma się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów/KAS

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).