Rząd rozszerza Tarczę Antykryzysową | MOTOFAKTOR

Rząd rozszerza Tarczę Antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania, które mają zapobiec skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pomoc dla przedsiębiorstw

 • Więcej firm będzie mogło skorzystać z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”. Chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 ubezpieczonych. Firmy te – w zamian za utrzymanie zatrudnienia – będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
 • Firmy otrzymają dłuższe wsparcie w ramach świadczenia postojowego (3 miesiące). Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne).
 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.
 • Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.
 • Do programu pożyczkowego BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, wprowadzone zostaną m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek.
  Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, będą mieli możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego (ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).
 • W usługach komórkowych wprowadzony zostanie nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
 • Środki finansowe kierowane na powstrzymanie COVID-19 będą zabezpieczone przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej).

Pomoc dla służby zdrowia

 • Placówki ochrony zdrowia będą wyposażone w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Równoległe, osoby starsze i niepełnosprawne będą wyposażane w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy zostanie wsparty dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
 • Ratownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego zachowają uprawnienia potrzebne do udzielania pierwszej pomocy (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).
 • Dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane będą drogą elektroniczną.

Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

 • Rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczyć to będzie sytuacji objęcia ich obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.
 • Usprawniona zostanie realizacja PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.
 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

Poczta

 • Przesyłka listowa, będąca przesyłką rejestrowaną, będzie mogła być doręczona do „skrzynki pocztowej” bez konieczności składania wniosku na poczcie.
 • Nie będzie obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

Kierowcy

 • Ważność zachowają m.in. prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (których termin ważności upłynął).
 • Ważność zachowają pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pozostałe rozwiązania

 • Uruchomienie w 2020 r. – zamiast 1 stycznia 2021 r. – Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa.
 • Organizacje pozarządowe i podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • Rada Ministrów będzie mogła ograniczyć koszty osobowe w administracji rządowej w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

 

Koszt proponowanych rozwiązań szacuje się na ponad 11 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: Kancelaria Premiera

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).