Poślizg wzdłużny koła | MOTOFAKTOR

Poślizg wzdłużny koła

Stefan Myszkowski opisuje czym jest poślizg wzdłużny koła i szczegółowo wyjaśnia siły hamowania i napędową oddziałujące na koło pojazdu.

Mówiąc „poślizg” potocznie myślimy o sytuacji, gdy tracimy kontrolę nad samochodem. Jednak w ścisłej terminologii technicznej „poślizg” ma inne znaczenie. Bez jego występowania samochód nie mógłby się poruszać.

 

Poślizg – a ściślej poślizg wzdłużny koła, jest podstawowym pojęciem koniecznym do opisu zasady działania układów: ABS, ASR, ESP i pokrewnych. Coraz częściej w opisach technicznych samochodów nie są one wymieniane, ale grupa tych systemów jest „zbiorczo” nazywana „systemem regulacji poślizgu” – w j. angielskim „Slip Control System”. Jest również pojęcie tzw. poślizgu poprzecznego koła, ale to inne zagadnienie.

Siły na styku opony z nawierzchnią drogi

Koło pojazdu jest dociskane do nawierzchni drogi siłą FNK (rys. 1). Gdy samochód stoi, siły docisku kół pojazdu zależą od rozkładu jego masy. Podczas hamowania zwiększa się docisk kół przednich a zmniejsza tylnych. Podczas przyspieszania jest odwrotnie.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 1
Rys. 1

 

Na styku opony z nawierzchnią drogi mogą być generowane trzy siły:

 

  • FH – siła hamowania, konieczna do zmniejszania prędkości pojazdu;
  • FN – siła napędowa, konieczna do pokonywania oporów ruchu samochodu;
  • FB – siła boczna, konieczna do zmiany kierunku ruchu pojazdu i do utrzymania pojazdu w ruchu po łuku.

 

W tym artykule zajmiemy się tylko siłami: hamowania i napędową.

Prędkość pojazdu i prędkości koła

Prędkość ruchu osi koła jest równa prędkości pojazdu VP (rys. 2). Koło pojazdu obraca się z prędkością obrotową nK. Prędkość punktu położonego na obwodzie koła – w skrócie obwodowa, wynosi VO. Można ją obliczyć znając prędkość obrotową koła nK i promień koła.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 2
Rys. 2 Prędkości charakterystyczne dla pojazdu i jego kół: VP – prędkość pojazdu; VO – prędkość obwodowa punktu położonego na obwodzie koła (na rysunku – punktu położonego pionowo nad osią obrotu koła); nK – prędkość obrotowa koła. Uwaga – rysunek jest wykonany przy założeniu, że na styku opony z nawierzchnią drogi nie jest generowana siła hamowania lub napędowa.

 

Jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa prędkości pojazdu VP, to na styku opony z nawierzchnią drogi nie jest generowana siła hamowania lub napędowa (rys. 1 i 2).

Wartość siły hamowania

Siła hamowania FH (rys. 3) jest niezbędna do zmniejszania prędkości samochodu lub utrzymania jej stałej wartości podczas zjazdu z wzniesienia. Jednak podczas zjazdu należy hamować silnikiem, w celu utrzymania stałej prędkości – to jest prawidłowe, a hamowania z wykorzystaniem hamulców należy unikać.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 3
Rys. 3

 

Siła hamowania FH jest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu samochodu. Jej wartość obliczamy z wzoru:

 

Poślizg wzdłużny koła wzór 1

 

w którym:

 

FNK – siła nacisku koła na nawierzchnię drogi;
μW – współczynnik tarcia wzdłużnego opony o nawierzchnię drogi.

 

Wartość siły FNK nie jest stała – zmienia się podczas ruchu pojazdu, a wartość współczynnika tarcia wzdłużnego opony μW, zależy od:

 

  • rodzaju i stanu nawierzchni (np. sucha, mokra itp.), z którą współpracuje opona;
  • prędkości ruchu samochodu;
  • konstrukcji opony i jej rozmiaru.

Wzdłużny poślizg koła a siła hamowania

Jeśli prędkość obwodowa VO0 punktu położonego na obwodzie koła jest równa prędkości pojazdu VP (jest to też prędkość ruchu osi koła) – rys. 4a, to oznacza, że:

 

  • koło toczy się po nawierzchni drogi;
  • pomiędzy oponą a nawierzchnią drogi nie występuje tarcie, a więc nie jest generowana siła hamowania FH.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 4
Rys. 4 Podczas generowania siły hamowania, poślizg koła PKH, przyjmuje następujące wartości: rys. a – zerową, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa prędkości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd – koło toczy się wówczas bez poślizgu; rys. b – większa od zera ale mniejsza od 100%, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest mniejsza od prędkości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd; rys. c – równą 100%, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa zero, czyli koło się nie obraca, a środek koła, wraz z całym pojazdem, porusza się z prędkością VP. Mówimy wówczas, że koło jest zablokowane.

 

Aby na styku opony z nawierzchnią drogi wystąpiło tarcie, a w konsekwencji powstała siła hamowania FH, prędkość punktu położonego na obwodzie koła VO1 musi być mniejsza od prędkości pojazdu VP. Miarą różnicy pomiędzy oboma prędkościami jest tzw. poślizg koła przy generowaniu siły hamowaniu PKH. Jego wartość obliczamy ze wzoru:

 

 

w którym:

 

VP – prędkość środka koła, równa prędkości pojazdu;
VO – prędkość punktu położonego na obwodzie koła.

 

Charakterystyczne wartości poślizgu koła podczas hamowania przedstawia rys. 4. Przykład. Jeśli samochód jedzie z prędkością VP = 50km/h, ale prędkość obwodowa hamowanego koła, która wynika z jego prędkości obrotowej, wynosi VO = 40km/h, to znaczy, że koło ma poślizg PKH = 20%.

 

Proszę zauważyć, że podczas hamowania wartość poślizgu koła może osiągnąć wartość maksymalną 100%. Wówczas koło nie obraca się, jest „zablokowane”.

Siły oporów, siła napędowa i jej wartość

Ruchowi pojazdu zawsze towarzyszą co najmniej dwie siły oporu: toczenia opon i powietrza. Im szybciej jedziemy, to siła oporu powietrza zaczyna bardziej dominować.

 

Jeśli samochód porusza się ze stałą prędkością, wówczas siła napędowa FN musi równoważyć tylko siły oporu toczenia opon i powietrza – rys. 5a. Jeśli dodatkowo samochód będzie przyspieszał, to siła napędowa będzie musiała dodatkowo zrównoważyć siłę bezwładności – rys. 5b. Jeśli samochód będzie jechał ze stałą prędkością, ale pod górę – rys. 6, to trzeba będzie pokonać dodatkowo siłę, która chce wymusić ruch samochodu ze wzniesienia, w dół. To tylko przykłady sił oporu i ich „kombinacji”.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 5
Rys. 5 Siły oporu towarzyszące ruchowi samochodu, po drodze poziomej, przy: rys. a – stałej prędkości (V – stała); rys. b – ruchu przyspieszonego samochodu (V – rośnie). Oznaczenia na rysunku: V – prędkość pojazdu; Ft – siła oporu toczenia; Fp – siła oporu powietrza; Fb – siła bezwładności.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 6
Rys. 6 Siły oporu towarzyszące ruchowi samochodu, ze stałą prędkością (V – stała), przy wjeździe na wzniesienie. Oznaczenia na rysunku – V – prędkość pojazdu; Ft – siła oporu toczenia; Fp – siła oporu powietrza; Fw – siła oporu przy wjeździe na wzniesienie.

 

Siła napędowa FN powstaje na styku pomiędzy oponą a nawierzchnią drogi – rys. 7. Jej wartość też obliczamy z wzoru nr 1. Zależy ona od tych samych czynników, od których zależy wartość siły hamowania FH.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 7
Rys. 7

Wzdłużny poślizg koła a siła napędowa

Wartość siły hamowania FH, jest zależna od poślizgu koła przy generowaniu siły hamowania PKH. Analogicznie wartość siły napędowej FN, jest zależna od poślizgu koła przy generowaniu siły napędowej PKN. Aby uniknąć jego ujemnej wartości, obliczamy go z wzoru:

 

 

w którym:

 

VO – prędkość punktu położonego na obwodzie koła;
VP – prędkość środka koła, równa prędkości pojazdu.

 

Charakterystyczne wartości poślizgu koła podczas generowania siły napędowej przedstawia rys. 8. Zauważmy, że do powstania siły napędowej konieczne jest, aby prędkość punktu położonego na obwodzie koła VO1 była większa od prędkości pojazdu VP – rys. 8b.

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 8
Rys. 8 Podczas generowania siły napędowej, poślizg koła PKN, przyjmuje następujące wartości lub ich zakresy: rys. a – wartość zerowa, jeśli prędkość obwodowa koła VO jest równa prędkości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd – koło toczy się wówczas bez poślizgu; rys. b – wartość większą od zera, jeśli prędkość obwodowa koła VO1 jest większa od prędkości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd – koło toczy się wówczas z poślizgiem; rys. c – wartość wielokrotnie większą od 100%, jeśli prędkość obwodowa koła VO2 jest wielokrotnie większa od prędkości VP, z którą porusza się środek koła i pojazd.

 

Prędkość punktu położonego na obwodzie koła VO2 może być jednak wielokrotnie większa od prędkości pojazdu VP, wówczas poślizg koła podczas generowania siły napędowej PKN może teoretycznie osiągać dowolnie wysoką wartość – rys. 8c.

 

Przykład. Jeśli samochód jedzie z prędkością VP = 50km/h, ale prędkość obwodowa przyspieszanego koła, która wynika z jego prędkości obrotowej, wynosi VO = 80km/h, to znaczy, że poślizg koła podczas generowania siły napędowej PKN = 60%.

Wartość siły hamowania lub napędowej w zależności od poślizgu koła

Rys. 9 przedstawia ważny wykres. Będzie on przedmiotem analizy w kolejnych artykułach. Jest to zależność siły hamowania FH od współczynnika poślizgu koła podczas generowania siły hamowania PKH oraz zależność siły napędowej FN od poślizgu koła podczas generowania siły napędowej PKN. Co widać na tym wykresie?

 

Poślizg wzdłużny koła rys. 9
Rys. 9 Zmiana wartości siły hamowania FH w zależności od wartości współczynnika poślizgu koła PKH podczas jej generowania oraz zmiana wartości siły napędowej FN w zależności od wartości współczynnika poślizgu koła PKN podczas jej generowania. Opis rysunku w tekście artykułu.

 

Gdy poślizg koła PKH ma wartość zerową to nie jest generowana siła hamowania FH. Jeśli koło jest hamowane i początkowo wartość poślizgu koła PKH rośnie od zera to również wartość siły hamowania FH rośnie od zera. Dla określonej wartości poślizgu koła PKH(FHMAX) siła hamowania osiąga wartość maksymalną FHMAX. Jeśli poślizg koła PKH nadal rośnie, to wartość siły hamowania FH maleje. Gdy poślizg koła PKH osiągnie wartość 100% wówczas koło zatrzyma się nieruchomo – popularnie „zostanie zablokowane”. Siła hamowania FHMAX dla poślizgu koła PKH o wartości 100% osiągnie wartość niższą od maksymalnej FHMAX.

 

Gdy poślizg koła PKN ma wartość zerową to nie jest generowana siła napędowa FN. Jeśli koło jest napędzane i początkowo wartość poślizgu koła PKN rośnie od zera to również wartość siły napędowej FN rośnie od zera. Dla określonej wartości poślizgu koła PKN(FNMAX) siła napędowa osiąga wartość maksymalną FNMAX. Jeśli poślizg koła PKN nadal rośnie, to wartość siły napędowej FN maleje i ma wartości niższe od maksymalnej FNMAX.

 

Proszę zauważyć, że przy generowaniu siły napędowej FN, nie ma ograniczenia wartości poślizgu koła PKN do 100%, tak jak jest przy generowaniu siły hamowania FH. Wartości poślizgu koła przy generowaniu siły napędowej PKN mogą osiągać wartości wielokrotnie większe niż 100% – teoretycznie bez ograniczenia.

 

Autor: Stefan Myszkowski

Rysunki: Stefan Myszkowski

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).