Opony SEHA do maszyn budowlanych w ofercie Autos | MOTOFAKTOR

Opony SEHA do maszyn budowlanych w ofercie Autos

Do bo­ga­tej ofer­ty opon do­stęp­nych w Au­tos, do­łą­cza­ją opo­ny od tu­rec­kie­go pro­du­cen­ta SE­HA. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest do ma­szyn bu­dow­la­nych.

SEHA to fir­ma dzia­ła­ją­ca na ryn­ku „opo­niar­skim” od po­nad 30 lat. Spe­cja­li­zu­je się w do­star­cza­niu ogu­mie­nia do ma­szyn ta­kich ma­rek jak: LIE­BHERR, CAT,VO­LVO, KO­MAT­SU, czy JCB.

 

Pro­duk­ty, któ­re tra­fi­ły do ofer­ty Autos, to bez­dęt­ko­we opo­ny prze­my­sło­we. Cha­rak­te­ry­zu­ją się wie­lo­ma waż­ny­mi aspek­ta­mi, m.in. wy­trzy­ma­łą bu­do­wą oraz za­sto­so­wa­nym no­wo­cze­snym kar­ka­sie. Są to bar­dzo istot­ne wła­ści­wo­ści, je­że­li cho­dzi o pra­cę w trud­nych wa­run­kach, a w ta­kich nie­wąt­pli­wie pra­cu­ją róż­ne­go ro­dza­ju ma­szy­ny bu­dow­la­ne. Do­dat­ko­wo dzię­ki pod­wyż­szo­ne­mu i po­sze­rzo­ne­mu bież­ni­ko­wi zwięk­szo­ne są moż­li­wo­ści trak­cyj­ne i sa­mo­czysz­czą­ce. Opo­ny pro­du­ko­wa­ne są ze spe­cjal­nej mie­szan­ki gu­my, któ­ra za­po­bie­ga ście­ra­niu się bież­ni­ka.

 

W spra­wie szcze­gó­łów oraz do­dat­ko­wych py­tań należy kontaktować się z naj­bliż­szym od­dzia­łem Au­tos.

 

Opo­ny mar­ki SE­HA de­dy­ko­wa­ne do ko­pa­rek, ko­par­ko – ła­do­wa­rek lub in­nych ma­szyn bu­dow­la­nych, ofe­ro­wa­ne w na­szej sie­ci do­stęp­ne są róż­nych opcjach:

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).