Opony do zadań profesjonalnych - jak wybrać? | MOTOFAKTOR

Opony do zadań profesjonalnych - jak wybrać?

Eksperci Autos radzą czym się kierować dobierając opony do zastosowań profesjonalnych, w tym ciężarowych.

Opo­ny de­dy­ko­wa­ne do użyt­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go po­win­ny cha­rak­te­ry­zo­wać się jak naj­wyż­szą ja­ko­ścią wy­ko­na­nia – bez ja­kich­kol­wiek ustępstw i kom­pro­mi­sów na po­lu ich kon­struk­cji i za­sto­so­wa­nej mie­szan­ki. To od nich za­le­ży moż­li­wość re­ali­za­cji da­ne­go zle­ce­nia w bez­piecz­ny i ter­mi­no­wy spo­sób, a tak­że ob­ni­że­nie kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści.

Wpływ ogumienia na komfort i bezpieczeństwo

Bez­pie­czeń­stwo na dro­dze oraz pla­cach bu­do­wy jest pierw­szo­rzęd­ną kwe­stią, któ­rą za­wsze na­le­ży trak­to­wać prio­ry­te­to­wo. Eko­no­micz­ne ogu­mie­nie, naj­niż­szej ja­ko­ści, po­cho­dzą­ce z nie­ofi­cjal­nej dys­try­bu­cji ce­chu­je się za­zwy­czaj ni­ską trwa­ło­ścią i wie­lo­ma nie­bez­pie­czeń­stwa­mi zwią­za­ny­mi z ich kon­struk­cją. Więk­szość ogu­mie­nia tej kla­sy nie speł­nia ja­kich­kol­wiek pa­ra­me­trów umiesz­czo­nych na kar­cie pro­duk­tu, rów­nież na ety­kie­cie, wsku­tek cze­go ich za­sto­so­wa­nie mo­że wy­wo­łać wy­strzał opo­ny lub jej roz­war­stwie­nie, głów­nie ze wzglę­du na zbyt ni­ską no­śność. Źle skom­po­no­wa­na mie­szan­ka mo­że spo­wo­do­wać po­wsta­nie na opo­nie cha­rak­te­ry­stycz­nych „gu­zów”, a nie­sta­bil­na kon­struk­cja nie bę­dzie sta­no­wić od­po­wied­nie­go pod­par­cia pod­czas trans­por­tu naj­cięż­szych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych.

Dobór opony do rodzaju pracy

Pod­czas wy­bo­ru ogu­mie­nia war­to zwró­cić uwa­gę na ro­dzaj pra­cy wy­ko­ny­wa­nej przy ich uży­ciu. In­ne wy­mo­gi wzglę­dem opon ma­ją nie­wiel­kie pojazdy cię­ża­ro­we do trans­por­tu lek­kich ła­dun­ków, a in­ne – du­że ze­sta­wy po­ko­nu­ją­ce w jed­nej tra­sie kil­ka ty­się­cy ki­lo­me­trów po eu­ro­pej­skich dro­gach. Do re­ali­za­cji trans­por­tu na tra­sach mię­dzy­na­ro­do­wych do­sko­na­le spraw­dzą się opo­ny ty­pu pre­mium, któ­re są znacz­nie mniej po­dat­ne na zu­ży­cie, a ja­kość za­sto­so­wa­nej w ich pro­duk­cji mie­szan­ki bę­dzie do­sko­na­le chro­nić przed nie­po­żą­da­ny­mi po­śli­zga­mi.

 

Co wię­cej, mie­szan­ka jest z re­gu­ły w do­brych opo­nach tak­że znacz­nie trwal­sza, dla­te­go gwa­ran­tu­je ob­ni­że­nie kosz­tów pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa trans­por­to­we­go. Za­zwy­czaj na ta­kich tra­sach wy­ko­rzy­stu­je się ogu­mie­nie ca­ło­rocz­ne, lecz w przy­pad­ku tras do kra­jów skan­dy­naw­skich lepszy jest za­ku­p opon de­dy­ko­wa­nych na se­zon zi­mo­wy. Na tra­sach re­gio­nal­nych, moż­na zde­cy­do­wać się na ogu­mie­nie nie­co niż­szej kla­sy, gdyż nie bę­dzie na­ra­żo­ne na tak in­ten­syw­ne i cią­głe użyt­ko­wa­nie po dro­gach ca­łej Eu­ro­py.

 

W trans­por­cie bu­dow­la­nym spra­wa ma się zu­peł­nie ina­czej. W przy­pad­ku po­jaz­dów nie­do­pusz­czo­nych do ru­chu dro­go­we­go, któ­re re­ali­zu­ją trans­port je­dy­nie w ob­rę­bie pla­cu bu­do­wy, sta­wia się na jak naj­lep­szą przy­czep­ność do pod­ło­ża. Za­zwy­czaj ogu­mie­nie te­go ty­pu ma wy­dat­ne i du­że kloc­ki bież­ni­ka i nie moż­na na nim roz­wi­jać zbyt du­żych pręd­ko­ści.

 

W trans­por­cie spe­cja­li­stycz­nym sta­wia się na jak naj­lep­sze do­pa­so­wa­nie ogu­mie­nia do ro­dza­ju prze­wo­żo­nych ła­dun­ków. Naj­cięż­sze i ma­syw­ne ła­dun­ki re­ali­zo­wa­ne z uży­ciem trans­por­tu po­nad­ga­ba­ry­to­we­go lub dźwi­go­we­go prze­wo­zi się na ogu­mie­niu o naj­wyż­szym moż­li­wym in­dek­sie no­śno­ści Wpły­wa na nie­go bar­dzo zwar­ta, ma­syw­na kon­struk­cja opo­ny oraz wzmoc­nio­ne bar­ki i czo­ło każ­dej z nich. Prze­waż­nie ogu­mie­nie te­go ty­pu jest prze­wi­dzia­ne do ni­skich pręd­ko­ści, głów­nie z uwa­gi na bar­dzo wy­so­kie opo­ry to­cze­nia i du­żą tem­pe­ra­tu­rę.

Wszystkie detale mają duże znaczenie

Pod­czas wy­bo­ru ogu­mie­nia do za­dań pro­fe­sjo­nal­nych, na­le­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ich roz­miar. Po­szcze­gól­ne mo­de­le róż­nią się mię­dzy in­ny­mi sze­ro­ko­ścią, śred­ni­cą we­wnętrz­ną (ob­rę­czy) oraz pro­fi­lem w po­sta­ci pro­cen­to­wej war­to­ści sze­ro­ko­ści. W nie­któ­rych wa­rian­tach pro­du­cen­ci in­for­mu­ją tak­że o śred­ni­cy ze­wnętrz­nej. War­to wie­dzieć, że ozna­cze­nia ogu­mie­nia do pojazdów cię­ża­ro­wych oraz bu­dow­la­nych ma­ją nie­co in­ną for­mu­łę niż opo­ny de­dy­ko­wa­ne do sa­mo­cho­dów oso­bo­wych.

 

Ogu­mie­nie, nie­za­leż­nie od na­szych pre­fe­ren­cji wzglę­dem fir­my czy ro­dza­ju za­sto­so­wa­nej mie­szan­ki gu­my, po­win­no speł­niać wszel­kie wy­mo­gi pro­du­cen­ta da­ne­go po­jaz­du wzglę­dem tej czę­ści eks­plo­ata­cyj­nej. Za­zwy­czaj in­for­ma­cje o apro­bo­wa­nych roz­mia­rach znaj­du­ją się na ta­blicz­kach zna­mio­no­wych, np. we wnę­ce drzwi oraz w in­struk­cji. Za­sto­so­wa­nie ogu­mie­nia o nie­wła­ści­wym roz­mia­rze ma kil­ka przy­krych kon­se­kwen­cji:

 

  1. nie­pra­wi­dło­we wska­za­nia pręd­ko­ścio­mie­rza ze wzglę­du na zbyt du­żą lub zbyt ma­łą śred­ni­cę ze­wnętrz­ną,
  2. pro­ble­my w dzia­ła­niu ukła­dów kon­tro­li trak­cji lub ha­mo­wa­nia,
  3. więk­sze spa­la­nie, w przy­pad­ku ogu­mie­nia zbyt sze­ro­kie­go, któ­re ge­ne­ru­je zbyt du­ży opór, a tak­że zbyt ma­łą przy­czep­ność w przy­pad­ku opon zbyt wą­skich.

Opony do pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych - konstrukcja i przeznaczenie

Po­szcze­gól­ne opo­ny cię­ża­ro­we róż­nią się tak­że kon­struk­cją. Róż­ni­ce wy­stę­pu­ją tak­że wzglę­dem ich miej­sca mon­ta­żu. Ogu­mie­nie na osi na­pę­do­wej po­win­no mieć agre­syw­ny i wy­dat­ny bież­nik, któ­ry do­brze prze­no­si mo­ment ob­ro­to­wy na pod­ło­że. Opo­ny na osi pro­wa­dzą­cej po­win­ny speł­niać naj­bar­dziej wy­gó­ro­wa­ne nor­my ja­ko­ścio­we. Ogu­mie­nie na oś na­cze­po­wą po­win­no od­zna­czać się więk­szą no­śno­ścią.

 

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).