Jubileuszowe wydanie Informatora Autos | MOTOFAKTOR

Jubileuszowe wydanie Informatora Autos

Najnowsze wydanie Informatora Autos, poza nowościami w ofercie będzie obejmował historię sieci z okazji 30-lecia jej działalności.

Z oka­zji po­dwój­ne­go ju­bi­le­uszu, czytelnicy Informatora Autos znajdą w nim wy­jąt­ko­we pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Lu­ft­bac­ke, Mah­le, Mon­roe, NRF, To­tal oraz Wix. Do­wie­dzą się rów­nież, dzię­ki spe­cja­li­stom ds. wy­po­sa­że­nia warsz­ta­tów Au­tos: Ja­ki kom­pre­sor wy­brać do warsz­ta­tu?, Czy war­to za­in­we­sto­wać w pa­le­ty wy­chwy­to­we oraz w sta­cję do ser­wi­so­wa­nia kli­ma­ty­za­cji. Nie za­brak­nie też in­for­ma­cji o no­wo­ściach w sie­ci Au­tos m.​in. po­sze­rzo­na ofer­ta opon, sma­ry mar­ki Si­lver­li­nes oraz si­łow­ni­ki Ver­ser.

 

W 50-tym nu­me­rze czytelnicy poznają też w skró­cie hi­sto­rię Au­tos, jak sieć się za­an­ga­żo­wała w te­go­rocz­ną WOŚP oraz gdzie po­wsta­ną no­we punk­ty z czę­ścia­mi do ma­szyn bu­dow­la­nych.

 

Nowe wydanie publikacji dostępne jest w formie pliku pdf.

 

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).