Autostrada - edycja 2021/2022 ruszyła | MOTOFAKTOR

Autostrada - edycja 2021/2022 ruszyła

Ru­szy­ła ko­lej­na edy­cja pro­gra­mu Au­to­stra­da, któ­ry już od dziesięciu edy­cji cie­szy się nie­słab­ną­cym za­in­te­re­so­wa­niem.

Me­cha­nizm programu jest pro­sty: ku­pu­jesz – zy­sku­jesz! Że­by zy­skać jesz­cze wię­cej wy­star­czy pod­czas za­ku­pów w Autos wy­bie­rać pro­duk­ty z ofer­ty part­ne­rów ak­cji. Wy­bie­ra­jąc np. fil­try mar­ki Hengst na kon­to klienta w pro­gra­mie wpły­nie wię­cej punk­tów niż w przy­pad­ku za­ku­pów fil­trów in­nych ma­rek – 1 punkt za każ­dą wy­da­ną zło­tów­kę.

Do­ła­do­wa­nie punk­tów na kon­ta od­by­wa się raz w mie­sią­cu przez ca­ły okres trwa­nia pro­gra­mu. Każ­dy z uczest­ni­ków ze­bra­ne na swo­im kon­cie środ­ki za­mie­nia na go­tów­kę na kar­cie i ko­rzy­sta ku­pu­jąc co chce i gdzie chce!

 

Kar­tą przed­pła­co­ną Ma­ster­card So­de­xo moż­na pła­cić w po­nad 500 000 punk­tów w ca­łej Pol­sce, rów­nież w Au­tos, ale też pod­czas za­ku­pów In­ter­ne­to­wych i w punk­tach po­za gra­ni­ca­mi Polski (wszę­dzie tam gdzie ak­cep­to­wa­ne są kar­ty Ma­ster­card).

 

Aby wziąć udział w programie wy­star­czy wejść na stro­nę au­to­stra­da.​autos.​com.​pl , klik­nąć „Za­łóż Kon­to” i wy­słać zgło­sze­nie. Po ak­cep­ta­cji zgło­sze­nia na po­da­ne­go ma­ila otrzy­ma­cie lo­gin i ha­sło do swo­je­go kon­ta.

 

Ak­cja trwa od 1.09.2021 do 31.07.2022 r.

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).