Autos podsumował II Truck Show Podlasie | MOTOFAKTOR

Autos podsumował II Truck Show Podlasie

Autos znalazł się w gronie wystawców II Truck Show Podlasie, które odbyło się w weekend 7-8 sierpnia.

Zlot od­był się na uro­kli­wym Pod­la­siu, a do­kład­niej w Gra­je­wie. Sta­je się już re­gu­łą, że na te­go ty­pu im­pre­zach po­ja­wia się stre­fa Au­tos. Tak by­ło i tym ra­zem. Sto­isko dystrybutora cie­szy­ło się bar­dzo du­żym za­in­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków zlo­tu.

 

Pracownicy z od­dzia­łu Au­tos Ełk za­dba­li, aby każ­dy z go­ści mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Za­rów­no na naj­młod­szych, jak i tych nie­co star­szych, cze­ka­ły licz­ne kon­kur­sy z na­gro­da­mi. Nie za­bra­kło też cie­szą­ce­go się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem „spa­ce­ru wul­ka­ni­za­to­ra”, któ­ry stał się już tra­dy­cją even­tów, na któ­rych po­ja­wia się stre­fa Au­tos.

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).