Ambitne cele ZF mimo słabszego I półrocza | MOTOFAKTOR

Ambitne cele ZF mimo słabszego I półrocza

person Adrian Januszkiewicz 7/08/2020

W H1 2020 r. w trudnych warunkach, ZF osiągnął sprzedaż w wysokości 13,5 mld euro (2019 r.: 18,4 mld euro). Mimo to liczy na dodatni skorygowany EBIT za cały 2020 r.

Sprzedaż ZF w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadła o 27%. Dzięki szybko podjętym i skutecznym działaniom dostosowawczym w zakresie kosztów i wydatków, skorygowany EBIT został utrzymany na poziomie minus 177 mln euro. W drugiej połowie br. ZF zamierza skoncentrować się na dostosowaniu firmy do nowych warunków ekonomicznych i technologicznych oraz na wzmocnieniu jej niezależności finansowej.

Wspólnie ze wszystkimi pracownikami ZF na całym świecie, w marcu skutecznie dostosowaliśmy nasze koszty i zredukowaliśmy je o ponad miliard euro w pierwszej połowie roku. W drugim półroczu będziemy zwiększać produkcję we wszystkich lokalizacjach, powracać do pozytywnych wyników operacyjnych i dostosowywać nasze struktury i moce produkcyjne w perspektywie długoterminowej. Zamierzamy ściśle trzymać się obranego kursu, nadal ograniczać wydatki, dostosowywać poziom zatrudnienia do poziomu sprzedaży i bardzo selektywnie inwestować. Jeśli w ciągu najbliższych miesięcy nie nastąpi kolejna duża fala Covid-19, a rynek w drugiej połowie roku będzie się rozwijał zgodnie z naszymi przewidywaniami, w przedziale od 10 do 15% poniżej poziomu z roku poprzedniego, to ZF może - nawet w tym nadzwyczajnym okresie - osiągnąć dodatni skorygowany EBIT na koniec roku. Wolf-Henning Scheider CEO ZF

 

Scheider przypomniał, że w związku ze słabszym rozwojem rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, firma ZF zaczęła dostosowywać swoje struktury i moce produkcyjne jeszcze przed wybuchem pandemii:

Dzięki naszej strategii mobilności nowej generacji („Next Generation Mobility”) zdefiniowaliśmy długoterminową orientację i cele Grupy. Jesteśmy na właściwej drodze. Notujemy pozytywny rozwój liczby zamówień w głównych obszarach transformacji technologicznej, pomimo bezprecedensowej sytuacji w pierwszym półroczu. Udało nam się również zdobyć szereg kluczowych nagród w obszarach elektromobilności, zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy oraz zaawansowanych czujników i inteligentnych siłowników. Wolf-Henning Scheider

 

Według Scheidera, pozytywny trend był również widoczny w przypadku oferty przekładni i napędów elektrycznych dla autobusów, jak również na rynku części samochodowych. Dywizja Energii Wiatrowej ZF korzysta z silnego wzrostu rynku poza Europą. W związku z rosnącym na całym świecie zainteresowaniem gospodarką wodorową, w tej jednostce biznesowej zachodzą dalsze interesujące zmiany.

Nowa dywizja przyspiesza transformację

Grupa ZF ogłosiła niedawno kolejny ważny krok w transformacji firmy w kierunku elektromobilności. 1 stycznia 2021 r. z obecnych dywizji Car Powertrain Technology i E-Mobility zostanie utworzona nowa dywizja, która ma oferować klientom rozwiązania napędu elektrycznego z jednego źródła. W przyszłości firma ZF nie zamierza inwestować w rozwój skrzyń biegów do napędów wyłącznie spalinowych, lecz skoncentruje się na rozwiązaniach dla pojazdów hybrydowych typu plug-in o dużym zasięgu oraz pojazdach wyłącznie elektrycznych.

Pandemia koronawirusa wyraźnie przyspieszyła proces transformacji przemysłu motoryzacyjnego - oczekujemy, że elektryfikacja nadejdzie teraz jeszcze szybciej. Podejmujemy to wyzwanie i wprowadzamy niezbędne zmiany w firmie ZF, aby skuteczniej uczestniczyć w rosnącym rynku zelektryfikowanych napędów samochodowych. Nowo utworzona dywizja będzie w stanie wykorzystać przewagi obu dotychczasowych i zaoferować producentom pojazdów obszerne portfolio zelektryfikowanych napędów, jak również możliwości globalnego rozwoju i produkcji z jednego źródła. Wolf-Henning Scheider

 

Scheider spodziewa się, że kolejnym czynnikiem rozwoju firmy będzie przejęcie WABCO, które zostało zakończone 29 maja br. WABCO zostało włączone do ZF jako nowa dywizja Commercial Vehicle Control Systems i pozwala pozycjonować ZF jako dostawcę systemów w segmencie pojazdów użytkowych, a także poszerzyć tu swoją ofertę.

 

Proces integracji, który został rozpoczęty bezpośrednio po zamknięciu transakcji, przebiega zgodnie z planem – i postępuje szczególnie dobrze w obszarach wysoko zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i autonomicznych funkcji dla pojazdów użytkowych. Wyniki nowej dywizji za pierwszy miesiąc, ujęte w danych półrocznych ZF, pomimo słabej koniunktury spowodowanej przez pandemię koronawirusa, mają pozytywny wpływ na globalne wyniki Grupy.

 

Oprócz zmian strukturalnych, firma ZF selektywnie redukuje moce produkcyjne na całym świecie, aby dostosować się do słabszego popytu i przygotować się na proces większej elektryfikacji transportu. W tym celu w Niemczech firma ZF zawarł “Transformacyjny układ zbiorowy” z radami zakładowymi i związkami zawodowymi.

 

Przewiduje on, że do końca 2022 r. ZF nie przeprowadzi żadnych przymusowych zwolnień ani nie zamknie żadnych zakładów w Niemczech. W zamian za to przedsiębiorstwo może skrócić czas pracy pracowników objętych układami zbiorowymi nawet o 20% oraz zaoferować ukierunkowane odprawy i pracę w niepełnym wymiarze godzin starszym pracownikom w Niemczech. Od połowy 2019 r. firma ZF zredukowała liczbę pracowników na całym świecie o 5 300, w tym od początku bieżącego roku o 3 800 osób.

Ponad 60 tys. pracowników ma możliwość pracy zdalnej

Wraz z powrotem do regularnej działalności, firma ZF opracowała i wdrożyła szeroko zakrojone środki ochronne, mające zapewnić bezpieczeństwo pracowników. „Podjęliśmy niezwykły wysiłek, aby utrzymać łańcuch dostaw”, podkreślił Scheider. W krótkim czasie i dzięki wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury, zespoły IT firmy ZF umożliwiły pracę zdalną ponad 60 tys. pracowników na całym świecie.

 

W tym samym czasie, oprogramowanie umożliwiające komunikację i współpracę cyfrową zostało przeniesione do chmury, aby dostosować jego wydajność do nowego sposobu pracy. Ponadto, firma udostępniła szeroki wachlarz szkoleń online, które zostały bardzo dobrze przyjęte.

 

Wielu pracowników ZF chciałoby w dłuższej perspektywie kontynuować swoje pozytywne doświadczenia związane z pracą zdalną i wirtualnym środowiskiem pracy. Ponieważ zarówno zadowolenie z pracy, jak i wydajność pracy wzrosły dzięki większej elastyczności, firma planuje wprowadzić system pracy zdalnej dostosowany do wymagań w poszczególnych lokalizacjach.

ZF oczekuje dodatniego skorygowanego EBIT za cały rok

Spadek popytu spowodowany pandemią i tymczasowe zatrzymanie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, spowodowały, że kluczowe wskaźniki finansowe ZF za pierwsze półrocze 2020 r. były znacznie niższe od wyników osiągniętych w tym samym okresie w roku ubiegłym. Sprzedaż wyniosła 13,5 mld euro (2019: 18,4 mld euro).

 

Po korekcie związanej z różnicami kursów walutowych oraz efektami fuzji i przejęć, odpowiada to obniżeniu sprzedaży w ujęciu organicznym o minus 27%. Firma odnotowała skorygowany zysk operacyjny (EBIT) w wysokości minus 177 mln euro. Odpowiada to skorygowanej marży EBIT w wysokości minus 1,3%. W pierwszej połowie 2019 r. firma ZF osiągnęła skorygowany EBIT w wysokości około 650 mln euro, co odpowiada skorygowanej marży EBIT w wysokości 3,5%. Wynik netto za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł minus 911 mln euro.

 

W celu poprawy swojej zdolności finansowej, ZF, we współpracy z głównymi bankami, zabezpieczył w maju br. nową linię kredytu konsorcjalnego o wartości 1,35 mld euro. Podwyższyła ona istniejącą odnawialną linię kredytową w wysokości ponad 3 mld euro, która nadal jest w pełni dostępna jako zabezpieczenie płynności finansowej firmy. Dzięki temu na koniec pierwszej połowy roku ZF dysponował łączną dostępną linią kredytową w wysokości 4,7 mld euro.

Gdy rozpoczęła się pandemia, bardzo szybko utworzyliśmy sieć zespołów zadaniowych i rozpoczęliśmy działania zaradcze. Pozwoliło nam to ograniczyć finansowe skutki pandemii i ustabilizować płynność finansową, poprzez aktywne zarządzanie gotówką i kosztami. Działania te zostały pozytywnie odebrane w kręgach finansowych. Ponadto, wykorzystujemy to doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym, w celu trwałej poprawy naszej struktury kosztów. Zgodnie z ogólnym trendem rynkowym, ZF oczekuje, że sprzedaż za cały rok będzie znacznie niższa od poziomu z roku poprzedniego. Jednak mimo negatywnego wyniku w pierwszej połowie roku, spółka nadal dąży do osiągnięcia dodatniego skorygowanego zysku przed odsetkami i opodatkowaniem za cały rok i oczekuje dodatniego skorygowanego przepływu środków pieniężnych. Cele te są jednak bardzo ambitne, a w związku z niestabilną sytuacją gospodarczą są obarczone znacznym ryzykiem. dr Konstantin Sauer CFO ZF

Prognoza na drugą połowę roku

ZF oczekuje, że w drugiej połowie roku otoczenie rynkowe pozostanie bardzo zróżnicowane.

 

Chociaż Europa w tej chwili wykazuje oznaki ożywienia, prawdopodobnie będzie to najbardziej krytyczny region w ciągu najbliższych kilku lat ze względu na malejący eksport pojazdów i coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń. Wolf-Henning Scheider

 

Obecnie, ze względu na dużą liczbę infekcji Covid-19, również sytuacja w obu Amerykach jest bardzo niepewna.

Chiny i Azja są aktualnie najbardziej obiecującymi rynkami. Biznes w tym regionie zauważalnie się poprawia, co pozwala nam na ponowne zwiększenie poziomu sprzedaży. Wolf-Henning Scheider

 

Sytuacja gospodarcza na świecie pozostaje niepewna. ZF nie przewiduje, aby w ciągu najbliższych trzech lat rynek powrócił do poziomu z 2019 r.

Dotyczy to samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych o masie do sześciu ton, choć nasze prognozy dotyczące samochodów osobowych z 88,5 mln sztuk w 2023 r. są nadal dalekie od około 94 mln sztuk w 2018 r. Wolf-Henning Scheider

 

W przypadku ciężkich pojazdów użytkowych przewidywany wzrost będzie jeszcze wolniejszy: w 2023 r. prognozuje się sprzedaż na poziomie 3,2 mln sztuk, co oznacza o 360 tys. pojazdów mniej niż w 2019 r. (3,56 mln).

 

W związku z powolnym ożywieniem gospodarczym, ZF podejmuje działania dostosowujące firmę do nowej rzeczywistości, aby osiągnąć trwałą poprawę wyników.

Kluczowe znaczenie ma dalsze inwestowanie w technologie przyszłości, takie jak elektromobilność i autonomiczna jazda. Jest to niezbędne dla rozwoju biznesu i dalszego wzmocnienia naszej niezależności finansowej. Wolf-Henning Scheider

 

Źródło: ZF Aftermarket

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).