VIII edycja Autos Truck Day w połowie czerwca 2019 | MOTOFAKTOR

VIII edycja Autos Truck Day w połowie czerwca 2019

person Adrian Januszkiewicz 18/03/2019

Po rocz­nej prze­rwie do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day. Tegoroczne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek 14 czerw­ca.

Klienci Autos będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszą ofer­tą asortymentową największych ma­rek czę­ści do po­jaz­dów użyt­ko­wych oraz no­wą ofer­tą warsz­ta­to­wą. Największą zmia­nę bę­dzie lo­ka­li­za­cja. Ca­łe wy­da­rze­nie do tej po­ry od­by­wa­ło się w Cen­tra­li Au­tos w Solcu Ku­jaw­skim, w tym ro­ku bę­dzie to Byd­go­skie­ Cen­trum Tar­go­wo-Wystawiennicze.

 

BCTW to no­wo­cze­sny obiekt li­czą­cy po­nad 16 ty­się­cy m2 po­wierzch­ni użyt­ko­wej oraz niemal 11.000 m² po­wierzch­ni eks­po­zy­cyj­nej z moż­li­wo­ścią po­dzia­łu jej na trzy nie­za­leż­ne segmenty. Na ta­kiej prze­strze­ni zmiesz­czą się wszy­scy wy­staw­cy pre­zen­tu­ją­cy swo­ją ofer­tę pod­czas Autos Truck Day, któ­rych w tym ro­ku jest już bli­sko 90, czy­li o po­ło­wię wię­cej niż w 2017 roku. Wśród wy­staw­ców zna­la­zło się wie­le eu­ro­pej­skich i świ­ato­wych ma­rek. Wkrót­ce uruchomiona zo­sta­nie stro­na po­świę­co­na VIII tar­gom Au­tos Truck Day.

 

Pod­czas wydarzenia za­pre­zen­towana zostanie sze­ro­ka ofer­ta do­staw­ców, któ­rych asortyment jest do­stęp­ny w sie­ci Au­tos, w tym wy­po­sa­że­nie warsz­ta­to­we. Po­za bar­dzo rozbudowaną częścią tar­go­wą ATD to rów­nież in­te­gra­cja, mnó­stwo atrak­cji, a na za­koń­cze­nie tradycyjnie część ar­ty­stycz­na za­koń­czo­na wspa­nia­łym kon­cer­tem. Za­pro­sze­nie na tegoroczne Au­tos Truck Day w ma­ju bę­dą do­stęp­ne w od­dzia­łach sie­ci Au­tos.

 

Źródło: Autos

user photo

Autor

Adrian Januszkiewicz

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).