Ursus sprzedaje zakład w Opalenicy spółce Trioliet Polska | MOTOFAKTOR

Ursus sprzedaje zakład w Opalenicy spółce Trioliet Polska

Zarząd Ursus SA w restrukturyzacji poinformował w najnowszym raporcie bieżącym o podpisaniu umowy sprzedaży zakładu w Opalenicy spółce Trioliet Polska.

O zamiarze przejęcia zakładu Ursusa w Opalenicy przez spółkę Trioliet Polska wiadomo było już w listopadzie ubiegłego roku. Koszt przejęcia wyniósł 6 mln zł.

 

Strony postanowiły, że płatność zostanie dokonana w następujący sposób: 90% ceny zostanie zapłacone do 3 marca br., 5% zostanie zapłacone po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kolejne 5% zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych).

 

Zgodnie z umową, część środków zostanie zapłacona przez Trioliet Polska bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli rzeczowych Ursusa.

 

ak czytamy w treści raportu, transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności:

 

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych Umową oraz własność posadowionych na nich budynków;
  • ruchomości określone odrębnym załącznikiem;
  • produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone Umową;
  • zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;
  • prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na Kupującego;
  • związane z Zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wymienione w odrębnym załączniku;
  • związane z Zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania, przy czym Kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do przyrzeczonej umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań;
  • związane z Zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
  • pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej.

 

Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych.

 

Źródło: Ursus

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).