Tajemniczy klient na stacji kontroli pojazdów | MOTOFAKTOR

Tajemniczy klient na stacji kontroli pojazdów

Do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniający zasady nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i przeprowadzania badań technicznych.

W Sejmie jest już Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych usta, który wkrótce trafi pod obrady. Przewiduje m.in. zmianę zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów w SKP, niezapowiedziane anonimowe kontrole na stacjach, kary finansowe dla kierowców oraz diagnostów, a także zmianę organu nadzorującego SKP.

Nadzór nad SKP

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, w celu wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE proponowane rozwiązania przewidują stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych i prowadzeniem działalności w tym zakresie. Jako organ właściwy w zakresie badań technicznych pojazdów oraz nadzoru nad tymi badaniami został wyznaczony Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego – do tej pory nadzór sprawowali starości.

 

Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą uprawnieni do przeprowadzania na SKP niezapowiedzianych, anonimowych kontroli oraz weryfikacji wyników wybranych losowo badań technicznych pojazdów w zakresie:

 

  • analizy wyników przeprowadzonych badań technicznych oraz wykrytych usterek
  • analizy i zatwierdzenia wyniku pomiaru z urządzeń do badania skuteczności i równomierności działania hamulców
  • prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji
  • fotograficznego udokumentowania obecności pojazdu na badaniach

 

Posiadając specjalistyczne wyposażenie Dyrektor TDT (m.in. mobilne urządzenia do analizy spalin pojazdów), będzie mógł sprawdzić poprawność działania takich systemów jak systemy odpowiedzialne za redukcję zanieczyszczeń gazowych w spalinach (filtr DPF oraz system AdBlue), a nie ograniczać się jedynie do sprawdzenia organoleptycznego tych systemów.

Kary finansowe dla właścicieli pojazdów i diagnostów

Projekt przewiduje wprowadzenie kar finansowych dla właścicieli pojazdów oraz diagnostów. Za zgłoszenie się na badanie techniczne 45 dni po wyznaczonym terminie właściciel pojazdu zapłaci za wykonanie badania nie 99 zł, a 148 zł. Z kolei diagnosta, który popełni błąd i dopuści do ruchu samochód nie spełniający wymagań technicznych musi się liczyć z karą w wysokości 2 tys. zł. Należy się zatem spodziewać, że po wejściu w życie ustawy badania techniczne pojazdów w SKP będą przeprowadzane bardziej szczegółowo niż do tej pory.

Nowe technologie w SKP

Projektowana ustawa wprowadza nowy podział stacji kontroli pojazdów. Oprócz podstawowej i okręgowej stacji kontroli pojazdów będą funkcjonować stacje kontroli pojazdów Transportowego Dozoru Technicznego. Będą one stanowić swego rodzaju „stacje wzorcowe” z uwagi na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz ich wyposażenie w urządzenia kontrolno – pomiarowe dostosowane do postępu technologicznego.

 

W związku z nową koncepcją systemu zapewnienia wysokiej jakości badań technicznych, Dyrektorowi TDT została przyznana nowa możliwość wydatkowania środków na pokrycie kosztów związanych z pracami rozwojowymi służącymi podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym stanu technicznego pojazdów. Wskazanie takiej możliwości podyktowane jest ciągłym rozwojem techniki, szczególnie przemysłu motoryzacyjnego i innych dziedzin z nim powiązanych. Obecnie na rynku motoryzacyjnym znany jest problem w zakresie manipulacji filtrami cząstek stałych DPF (wycinanie filtrów cząstek stałych) oraz manipulacjami AdBlue (stosowanie emulatorów). Aktualnie stosowane metody badania zanieczyszczeń gazowych silników pojazdów są niewystarczające.

 

Dyrektor TDT będzie w ramach prac rozwojowych przeznaczać środki na opracowanie nowych metod przeprowadzania badań technicznych pojazdów, jak również urządzeń stosowanych podczas tych badań. Dzięki temu diagnosta będzie w stanie szybko i skutecznie sprawdzić prawidłowość pracy układów odpowiedzialnych za redukcje substancji toksycznych w spalinach. Badania prowadzone przez TDT dotyczyć będą także usprawnienia w stosowaniu nowych rozwiązań funkcjonujących już na rynku motoryzacji, np. ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall), czy też nowych metod pomiaru emisji spalin w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdów (RDE). Prace rozwojowo–badawcze, jakie zamierza prowadzić Dyrektor TDT, będą wychodziły naprzeciw potrzebom rynku i samych użytkowników pojazdów – takich jak rosnąca liczba użytkowanych pojazdów elektrycznych oraz autonomicznych. Obowiązujące normy prawne nie dają gwarancji prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania badań technicznych tych pojazdów. W szczególności opracowania wymagają metody, jak również urządzenia służące do badania systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poruszania się tego rodzaju pojazdów po drogach publicznych.

 

Dodatkowo przeprowadzane będą działania mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów elektrycznych i autonomicznych. TDT widzi potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych w zakresie poszerzania wiedzy osób przeprowadzających badania techniczne, jak również przygotowujących się do przeprowadzania badań technicznych. W związku z powyższym planuje się utworzenie platform cyfrowych „e learning” wspomagających proces dydaktyczny. Ponadto TDT, dzięki posiadanym danym gromadzonym w ramach programu elektromobilności, czy współpracy ze środowiskiem naukowym, planuje utworzenie nowych rozwiązań w zakresie ogólnodostępnej platformy informacyjnej. Platforma ta będzie miejscem, gdzie umieszczane będą m.in. informacje dotyczące parametrów technicznych pojazdów niezbędne do przeprowadzania badań technicznych.

 

Projekt ustawy dostępy jest TUTAJ.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).