Szereg zmian dla firm od Nowego Roku | MOTOFAKTOR

Szereg zmian dla firm od Nowego Roku

person Adrian Januszkiewicz 27/12/2019

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie szereg zmian przepisów w polskim prawie, które mają wpływ również na firmy motoryzacyjne.

SKP a wymiana drogomierzy

Pierwszą ze zmian, o której warto przypomnieć jest nowy obowiązek nałożony na stacje kontroli pojazdów dotyczących wymiany drogomierza w pojazdach samochodowych. Jak wynika z przepisów ustawy, od Nowego Roku wymiana drogomierza będzie dopuszczalna, gdy ten nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na swoje przeznaczenie powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Drogomierz będzie mógł być wymieniony tylko na sprawny oraz dedykowany dla danego typu pojazdu.

 

Dodatkowo właściciel lub posiadacz pojazdu, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, będzie miał obowiązek w terminie 14 dni od dnia jego wymiany przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania urządzenia. Będzie zobowiązany także do złożenia diagnoście pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu. SKP w tym przypadku nie będzie mogła za ten odczyt nałożyć opłaty wyższej niż 100 zł i będzie musiała przekazać dane o wymianie i odczycie drogomierza do CEP.

 

Ponadto Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna oraz Służba Celno-Skarbowa uzyskają uprawnienie do dokonywania odczytu wskazania drogomierza pojazdu, pojazdu holowanego i pojazdu przewożonego, wraz z jednostką miary, podczas każdorazowej kontroli pojazdu, a następnie zawiadomienia CEP o stwierdzonym stanie drogomierza.

Mały ZUS Plus

Kolejną zmianą prawną istotną dla polskich przedsiębiorców, która wejdzie po Nowym Roku, będzie tzw. Mały ZUS Plus. Wejdzie on w życie 1 lutego 2020 r. i będzie rozszerzeniem Małego ZUS-u, który funkcjonuje obecnie. Jest on skierowany do najmniejszych przedsiębiorstw i  obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

Ograniczenie zatorów płatniczych

Poza Małym ZUS-em Plus dla najmniejszych przedsiębiorstw wejdzie jeszcze ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Jej celem jest wzmocnienie pozycji wierzycieli, w tym zwłaszcza poprawę pozycji mniejszych firm.

 

Kluczowe rozwiązania nowej ustawy:

 

 • Skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi).
 • Skrócenie – do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca (tzw. transakcja asymetryczna).
 • Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i podatnicy CIT, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą corocznie przekazywać ministrowi ds. gospodarki (MR) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).
 • Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. Najpierw Prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą.
 • Przeniesienie z wierzyciela na dłużnika ciężaru dowodu, że ustalony w umowie termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy oraz wprowadzenie możliwości żądania takiego ustalenia w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiła lub miała nastąpić zapłata.
 • Poszkodowani przez zatory będą mieli prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił).
 • Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną o 2 punkty procentowe, czyli do poziomu 11,5%. Chodzi o to, aby kredytowanie się kosztem firm przez opóźnianie uiszczenia wynagrodzenia było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 9,5%.
 • Uproszczenie procedury zabezpieczającej przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, powód będzie miał większą gwarancję odzyskania swoich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu.
 • Zróżnicowanie wysokości rekompensat za koszty odzyskiwania należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą wyznaczone trzy progi:
 • 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
 • 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
 • 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.
 • Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.

Pakiet Przyjazne Prawo

1 stycznia wejdzie również w życie duża część Pakietu Przyjazne Prawo.

 

Najważniejsze rozwiązania PPP to:

 

 • Prawo do popełnienia błędu – przedsiębiorca, gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna), nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ terminie. Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Przewidziane są pewne ograniczenia, w tym: popełnianie naruszeń po raz kolejny czy przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ). Rozwiązanie może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców. Jest wzorowane na doświadczeniach Francji i Litwy.
 • Rozszerzenie definicji rzemieślnika. Dotychczas rzemiosło mogła wykonywać wyłącznie osoba fizyczna (wpis do CEIDG). Od 1 stycznia 2020 r. wykonywanie rzemiosła będzie możliwe także przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (małżonek, dziecko lub rodzic). To oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania są w Belgii i Austrii.
 • Z początkiem roku poszerzą się też możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy, którzy już pracują w naszym kraju. Ma to na celu zatrzymanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych ekspertów.
 • Przedsiębiorcy otrzymają jednoznaczne potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa bytowego podczas prowadzonej wobec nich egzekucji komorniczej. Do 1 stycznia 2020 r. nastąpi definitywne wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie.
 • Kolejne ułatwienia sukcesji przedsiębiorstw: zasada przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG; możliwość powołania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela (gdy przedsiębiorstwo należy do przedsiębiorcy i małżonka); rozszerzenie katalogu przedmiotów zapisu windykacyjnego o ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, z jednoczesnym poszanowaniem zasad zmiany wspólnika w spółce osobowej z Ksh.

 

Pozostałe rozwiązania:

 

 • Wprowadzenie postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy (w 14 postępowaniach),
 • Cyfryzacja niektórych obowiązków sprawozdawczych (system teleinformatyczny URE dot. paliw ciekłych),
 • Zniesienie obowiązku dołączania dokumentów będących w posiadaniu instytucji lub zawierających informacje, które może ona ustalić (w 8 postępowaniach),
 • Redukcja liczby wymaganych egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w 4 postępowaniach),
 • Zmniejszenie częstotliwości sprawozdań z kwartalnej na roczną lub półroczną (w przypadku 3 rodzajów sprawozdań).

IP box

W 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi podatkowej (w PIT i CIT) IP box, która daje im prawo do rozliczenia dochodów pozyskanych w 2019 r. z komercjalizacji wytworzonych bądź rozwiniętych i udoskonalonych praw własności intelektualnej według preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5%. Ulga IP box jest dopełnieniem obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R, która gwarantuje przedsiębiorcom dodatkowe odliczenie od podstawy podatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Zestawienie ulg B+R oraz IP box tworzy w Polsce najbardziej przyjazną w Europie konstrukcję podatkową dla inwestowania w B+R, i co się z tym wiąże, ponoszenia ryzyka rozwijania przez firmy innowacyjnych projektów.

Zachowane prawo do bonifikaty

Praktyka pokazuje, że do końca tego roku nie wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści – którzy nabyli własność gruntu 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – otrzymają zaświadczenia potwierdzające przekształcenie. Osoby, którym zaświadczenie zostanie doręczone w 2020 roku i w latach następnych będą mogły skorzystać z preferencyjnych bonifikat od opłat jednorazowych, obowiązujących w roku przekształcenia.

 

W tym celu powinny zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia. Aby skorzystać z najwyższej bonifikaty, należy uiścić opłatę jednorazową, która uwzględnia tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od organu informacji o wysokości opłaty jednorazowej, w tym o wysokości udzielonej bonifikaty.

 

Rozwiązanie ma eliminować – niekorzystne dla nowych właścicieli – skutki opieszałości organów w procesie powszechnego uwłaszczenia na gruntach mieszkaniowych.

 

Po 31 grudnia 2019 r. organy w dalszym ciągu będą zobowiązane do potwierdzania faktu przekształcenia, zaś wydane w 2020 roku i w latach następnych zaświadczenia będą miały pełną moc prawną.

BDO

Od 1 stycznia 2020 r. na polskich przedsiębiorców będzie nałożony nowy obowiązek w zakresie przepisów odpadowych. W związku z tym przedsiębiorstwa produkujące odpady nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi (w tym warsztaty samochodowe) są zobowiązane do końca roku zarejestrować się w BDO, czyli elektronicznej bazie danych o produktach i opakowaniach.

 

Dotąd przedsiębiorcy, którzy wytwarzali odpady, typu kartony, opakowania foliowe, oleje, tonery do drukarek – po prostu podpisywali umowy z firmami, które je odbierały. Od nowego roku trzeba będzie prowadzić ewidencje odpadów i wystawiać karty ich przekazania w elektronicznym systemie BDO. Za brak wpisu do ewidencji będą groziły surowe kary.

 

Chociaż w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa padła deklaracja, że jeszcze w tym roku do Sejmu trafi projekt ustawy, w którym znajdzie się zapis dotyczący okresu przejściowego dla BDO, tzn., przez pierwsze pół roku można by było stosować równolegle ewidencję papierową i elektroniczną, to nic nie wskazuje, że tak się stanie faktycznie.

Mikrorachunek podatkowy

Kolejną nowością będzie tzw. Mikrorachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

 

Szerzej kwestię mikrorachunku podatkowego opisaliśmy TUTAJ.

Kasy fiskalne online

15 marca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy nakazującą m.in. warsztatom posiadanie kas fiskalnych online. Uchwalony projekt ustawy zakłada obowiązkowe stosowanie kas fiskalnych online przez podatników świadczących m.in. usługi:

 

 • motoryzacyjne i wulkanizacyjne – warsztaty samochodowe;
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – stacje paliw.

Dopłaty do aut elektrycznych i wodorowych

W listopadzie br. ministrowie Tchórzewski i Kwieciński podpisali rozporządzenie ws. szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków FNT osobom fizycznym. Od Nowego Roku ruszy nabór wniosków o dofinansowanie.

 

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 000 zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł.

 

Źródło: Motofaktor.pl/Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).