Schaeffler przedstawia sprawozdanie za I półrocze 2019 | MOTOFAKTOR

Schaeffler przedstawia sprawozdanie za I półrocze 2019

person Adrian Januszkiewicz 7/10/2019

Po opublikowaniu wstępnych danych za drugi kwartał 29 lipca 2019 r. Grupa Schaeffler, przedstawiła 06.08.2019 raport okresowy za pierwsze półrocze 2019 r.

Przychody grupy Schaeffler wynoszą 7,226 mln euro (rok poprzedni: 7,193 mln euro) w połowie roku. Przy stałej walucie przychody nieznacznie spadły, zmniejszając się o 0,8% w tym okresie i o 2% w drugim kwartale. Tendencja ta wynikała ze spadku przychodów w obu działach motoryzacyjnych, który został tylko częściowo zrównoważony przez wzrost przychodów w dziale przemysłowym. Spośród czterech regionów, Ameryka i region Azji i Pacyfiku przyczyniły się do stałego wzrostu dochodów walutowych odpowiednio o 8,5% i 1,6%, podczas gdy przychody spadły odpowiednio o 5% i 3,3% w regionie Chin i w Europie.

 

Grupa Schaeffler wypracowała zysk przed wynikiem finansowym, dochód (stratę) z inwestycji metodą praw własności oraz podatek dochodowy (EBIT) w wysokości 483 mln euro (rok poprzedni: 773 mln euro) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Na te zyski miały wpływ specjalne pozycje za okres sprawozdawczy w wysokości 73 mln euro, na które w dużej mierze składały się wydatki restrukturyzacyjne w wysokości 55 mln euro związane z programem efektywnościowym RACE w dziale OEM branży motoryzacyjnej. W rezultacie EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi wyniósł 556 mln euro (rok wcześniej: 794 miliony). Stanowi to marżę EBIT przed pozycjami specjalnymi w wysokości 7,7% (rok poprzedni: 11,0%). Spadek w stosunku do roku poprzedniego wynikał przede wszystkim ze spadku marży brutto. Tendencja marży była również utrudniana przez wyższe koszty sprzedaży i administracji. Marża EBIT przed pozycjami specjalnymi wzrosła z 7,5% w pierwszym kwartale do 7,9% w drugim kwartale.

OEM branży motoryzacyjnej: Wymagające warunki rynkowe w Europie i w Chinach, stały wpływ zamówień i duże zamówienia w produkcji silników elektrycznych

W pierwszej połowie 2019 r. przychody działu OEM branży motoryzacyjnej wyniosły około 4,514 mln euro (w roku poprzednim: około 4,587 mln euro). Przy stałej walucie, dział wygenerował 2,9% mniej przychodów niż w roku poprzednim, przewyższając światową produkcję samochodów o 3,8 punktu procentowego, która w tym samym okresie spadła o 6,7 punktu procentowego.

 

Wpływ zamówień w ciągu pierwszych sześciu miesięcy był bardzo zachęcający i wyniósł 7,7 mld euro. Wskaźnik book-to-bill, reprezentujący stosunek zamówień do przychodów za rok, wyniósł 1,8x w pierwszych sześciu miesiącach, nieznacznie wyprzedzając rok poprzedni (1,7x). W drugim kwartale dział E-Mobility wygrał również kontrakt o wartości 1,1 mld euro na dostawę komponentów do silników elektrycznych dla globalnego producenta marki premium.

 

Region Ameryki Północnej i Południowej odnotował stały wzrost przychodów walutowych w wysokości 8,6%, najwyższy stały wskaźnik wzrostu walut w czterech regionach działu OEM branży motoryzacyjnej, głównie w wyniku zwiększonych zapotrzebowań kilku głównych klientów, wynikających z gwałtownego wzrostu produkcji. Region Azji i Pacyfiku odnotował wzrost przychodów o 1,6%.

 

Znaczny spadek przychodów, wynoszący 12,6% i 5,0%, odnotowano odpowiednio w regionie Chin i w Europie. Spadek w regionie Chin i w Europie był spowodowany znacznym spadkiem produkcji samochodów. Dział biznesowy E-Mobility wygenerował największy wzrost w czterech działach OEM branży motoryzacyjnej, zwiększając swoje przychody o 35,8% w stałej walucie, a następnie dział Chassis Systems o 1,9%. Wzrost w segmencie E-Mobility był spowodowany głównie wzrostem produkcji podstawowych komponentów do przekładni bezstopniowych (CVT) i napędów. Przychody w działach Engine Systems i Transmission Systems spadły odpowiednio o 8,2% i 3,9%. Szczególnie godny uwagi jest wysoki wskaźnik wzrostu przychodów z modułu regulacji temperatury (47%), generowanych samodzielnie przez dział biznesowy Engine Systems.

 

Dział zarobił 216 mln euro (rok poprzedni: 421 mln euro) w EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w pierwszym półroczu. W efekcie uzyskano marżę EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości 4,8% w tym okresie, znacznie niższą niż marża EBIT w wysokości 9,3% odnotowana w roku poprzednim. Spadek ten spowodowany był głównie przez niższą marżę brutto wynikającą z niższych wolumenów zamówień, struktury cen i przychodów oraz wysokich kosztów stałych, a także ze wzrostu kosztów sprzedaży i administracji.

 

Zgodnie ze skorygowaną całoroczną prognozą na 2019 r., opublikowaną 29 lipca 2019 r., dywizja spodziewa się stałego wzrostu przychodów walutowych w wysokości minus 1 do 1% (poprzednio 1-3%) oraz marży EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości od 5-6%(poprzednio 6-7%).

Motoryzacyjny rynek części zamiennych: Trudne warunki rynkowe w Europie; impuls do rozwoju w regionie Ameryki Północnej i Południowej

Dział Automotive Aftermarket odnotował spadek przychodów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy o 2,4% przy stałej walucie do 905 milionów euro (rok wcześniej: 926 mln euro) w trudnym środowisku w wyniku znacznego spadku dochodów w Europie. Spadek przychodów na Starym Kontynencie, częściowo spowodowany zmniejszeniem poziomu zapasów klientów zarówno na niezależnym rynku części zamiennych (IAM), jak i w branży OES (OES – Usługi w zakresie wyposażenia oryginalnego), wyniósł 6,0% przy stałym kursie walutowym. Spadek ten został tylko częściowo skompensowany znaczącym wzrostem przychodów o 13,0% w regionie Ameryki Północnej i Południowej, który wynikał przede wszystkim z wyższych wymagań i współpracy z nowymi klientami w ramach IAM. Wpływ regionu Chin i regionu Azji i Pacyfiku na tendencję przychodów działu Automotive Aftermarket był nieznaczny.

 

W wyniku tych zmian uzyskano EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości 136 mln euro (rok poprzedni: 177 miliony). Stanowi to marżę EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości 15,1% (rok poprzedni: 19,3%). Spadek w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze spadku marży brutto i wyższych kosztów administracyjnych. Marża brutto działu zmniejszyła się z powodu niższych wolumenów sprzedaży w połączeniu ze wzrostem kosztów produktu.

 

Na podstawie skorygowanych prognoz opublikowanych 29 lipca 2019 r., Grupa spodziewa się, że dział Automotive Aftermarket wygeneruje wzrost przychodów od -1 do 1% (poprzednio 1-3%) w stałej walucie. Dział nadal oczekuje osiągnięcia marży EBIT przed pozycjami specjalnymi w wysokości 15-16%.

Dział przemysłowy: Utrzymujący się szybki wzrost gospodarczy, zwiększone wytyczne dotyczące dochodów

Dział przemysłowy zwiększył swoje przychody do około 1.806 mln euro (rok wcześniej: około 1.679 mln euro) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku, pomimo słabszej dynamiki globalnej produkcji przemysłowej. Przy stałej walucie wzrost przychodów wyniósł 5,9%. i wynikał przede wszystkim z rozwoju klastrów w sektorze instalacji wiatrowych, surowcowym i kolejowym oraz dystrybucji przemysłowej. Wszystkie regiony grupy Schaeffler przyczyniły się do wzrostu przychodów, przy czym region Chin ponownie osiągnął największy wzrost o 18,9%, wyprzedzając Amerykę (5,9%), Azję/Pacyfik (2,9%) i Europę (2,6%).

 

Dział przemysłowy wygenerował 203 mln euro (poprzedni rok: 190 mln euro) w EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi za pierwsze sześć miesięcy, co stanowi marżę EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości 11,2% (rok poprzedni: 11,3%).

 

Przewidywania dotyczące stałego wzrostu dochodów walutowych działu przemysłowego na cały rok 2019 wynoszą obecnie od 2-4% (poprzednio 1-3%). Cel osiągnięcia marży EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości 10–11% pozostaje bez zmian.

Drugi kwartał wolne przepływy pieniężne dodatnie – całoroczna prognoza na 2019 r. skorygowana

Zysk netto przypisany akcjonariuszom za pierwsze półrocze 2019 r. uległ znacznemu zmniejszeniu w stosunku do okresu poprzedniego roku i wyniósł 273 mln euro (rok poprzedni: 506 miliony). Zysk na jedną akcję zwykłą bez prawa głosu wyniósł 0,42 euro (rok poprzedni: 0,77 euro). Wolne przepływy pieniężne grupy Schaeffler przed wpłynięciem i wypływem środków pieniężnych z działalności w zakresie fuzji za pierwsze sześć miesięcy, wynoszące minus 229 mln euro, były niższe niż w roku poprzednim (minus 75 mln euro). Kwota w wysokości 6 mln euro z drugiego kwartału miała wartość dodatnią. Nakłady inwestycyjne (capex) na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne za pierwsze półrocze 2019 r. w wysokości 594 mln euro były w przybliżeniu podobne do roku poprzedniego (rok poprzedni: 595 mln euro), co odpowiada wskaźnikowi nakładów inwestycyjnych w wysokości 8,2% przychodów (rok poprzedni: 8,3%). Wskaźnik nakładów inwestycyjnych spadł z 10,3% w pierwszym kwartale do 6,1% w drugim kwartale.

W drugiej połowie 2019 roku skoncentrujemy się na jeszcze większej dyscyplinie w zakresie kosztów i kapitału oraz generowania przepływów pieniężnych. Podczas gdy nadal dokonujemy dużych inwestycji w obszary wzrostu i przyszłościowe, coraz skuteczniej zarządzamy naszym wykorzystaniem kapitału, czego dowodem jest spadek wskaźnika nakładów inwestycyjnych z pierwszego do drugiego kwartału. Jest to niezbędne, aby osiągnąć nasz całoroczny cel w zakresie wolnych przepływów pieniężnych w wysokości od 350 do 400 milionów euro przed wpłynięciem i wypływem środków pieniężnych na działalność w zakresie fuzji. Dietmar Heinrich dyrektor finansowy Schaeffler AG

 

Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 czerwca 2019 r. wzrosło do 3.167 mln euro, podnosząc wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego do około 116% (31 grudnia 2018 r.: około 83%). Aktywa ogółem wyniosły 12 953 mln euro (rok poprzedni: 12,362 mln euro) na dzień 30 czerwca 2019 roku. Grupa zatrudniała 90 492 pracowników na dzień sprawozdawczy (rok poprzedni: 92 198), co oznacza spadek o 2,1%.

 

W oparciu o skorygowane całoroczne prognozy wydane 29 lipca 2019 r., Grupa Schaeffler przewiduje obecnie wzrost przychodów o -1-1% (poprzednio 1-3%) w stałej walucie, marżę EBIT przed nadzwyczajnymi zdarzeniami jednorazowymi w wysokości 7-8% (poprzednio 8-9%) oraz wolne przepływy pieniężne przed wpływami i wypływami środków pieniężnych z działalności w zakresie fuzji w wysokości 350 do 400 mln euro (poprzednio około 400 mln euro).

Po trudnych pierwszych sześciu miesiącach, które nieco odbiegały od naszych oczekiwań, wierzymy, że otoczenie rynkowe będzie wciąż stawiało przed nami wyzywania również w drugiej połowie 2019 roku. Dotyczy to w szczególności globalnego sektora motoryzacyjnego, którego utrzymujące się osłabienie może być tylko częściowo zrekompensowane przez naszą silną branżę przemysłową. Podjęliśmy działania w tym kierunku, dostosowując naszą całoroczną prognozę na rok 2019. Teraz naszym najważniejszym celem jest bezpieczne sprostanie nowym wytycznym. Jednocześnie będziemy koncentrować się z jeszcze większą uwagą na strukturalnych wyzwaniach Grupy Schaeffler. W tym celu zainicjowaliśmy programy mające na celu poprawę efektywności kosztowej i kapitałowej we wszystkich trzech działach. O tych programach będziemy szczegółowo relacjonować podczas naszego Dnia Rynków Kapitałowych 11 września 2019 r. Klaus Rosenfeld prezes zarządu Schaeffler AG

 

Źródło: Schaeffler

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).