Rękawice Redgrip w ofercie Autos | MOTOFAKTOR

Rękawice Redgrip w ofercie Autos

Marka Redgrip, spe­cja­li­zu­ją­ca się w pro­duk­cji asor­ty­men­tu zwią­za­ne­go z Bez­pie­czeń­stwem i Hi­gie­ną Pra­cy, dołącza do oferty Autos.

Marka Redgrip de­biu­tu­je na pol­skim ryn­ku. Od te­raz, w każ­dym z 90 z punk­tów sprze­da­ży Autos, znaleźć można przede wszyst­kim sze­ro­ką ga­mę róż­ne­go ro­dza­ju rę­ka­wic ro­bo­czych. Wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów z du­żą dba­ło­ścią o szcze­gó­ły. Za­pew­niać ma­ją bez­piecz­ną pra­cę i od­po­wied­nią ochro­nę dło­ni w trak­cie wy­ko­ny­wa­nia za­dań.

 

W ofer­cie znaj­du­ją się pro­duk­ty skó­rza­ne o wie­lu moż­li­wych za­sto­so­wa­niach. Do­stęp­ne w Au­tos rę­ka­wi­ce ro­bo­cze na­da­ją­ się za­rów­no do ta­kich prac jak: spa­wa­nie, szli­fo­wa­nie, czy ogól­ne pra­ce prze­ła­dun­ko­we. Po­szcze­gól­ne mo­de­le rów­nież spraw­dzą pod­czas wy­zwań ja­kie sta­wia pra­ca w warsz­ta­cie.

 

Przykładowe rękawice Redgrip w ofercie Autos opisano na poniższych grafikach:

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).