Kolejne oddziały Autos z częściami do maszyn budowlanych | MOTOFAKTOR

Kolejne oddziały Autos z częściami do maszyn budowlanych

person Adrian Januszkiewicz 26/04/2021

Od kwietnia br. jest już czynnych 9 nowych oddziałów Autos oferujących części przeznaczone do maszyn budowlanych.

Czę­ści za­mien­ne do ma­szyn bu­dow­la­nych do­stęp­ne są w Au­tos już od 5 lat. Każ­de­go ro­ku swo­ją ga­mę asor­ty­men­tu po­sze­rza­ją ko­lej­ne od­dzia­ły, a od kwiet­nia zro­bi­ło to aż 9 punk­tów sprze­da­żo­wych. Od te­raz moż­na zna­leźć nie­zbęd­ne pro­duk­ty do ko­par­ko-ła­do­wa­rek, ła­do­wa­rek te­le­sko­po­wych, mi­ni ko­pa­rek, ko­pa­rek ko­ło­wych oraz ko­pa­rek gą­sie­ni­co­wych w do­dat­ko­wych lo­ka­li­za­cjach roz­miesz­czo­nych w ca­łej Pol­sce. Nowe oddziały Autos zostały otwarte w Brod­ni­cy, Byd­gosz­czy, Kęp­nie, No­wym Tar­gu, Lu­bi­nie, Rzgo­wie, Tar­no­wie, Słup­sku i Zie­lo­nej Gó­rze.

 

W asortymencie Autos można znaleźć części do maszyn budowlanych takich marek jak:

Sieć sprze­da­ży czę­ści do ma­szyn bu­dow­la­nych wzro­sła aż do 53 fi­lii. Autos nie zamierza na tym poprzestać i chce, aby każ­dy od­dział po­sia­dał de­dy­ko­wa­ne­go sprze­daw­cę, któ­ry do­ra­dzi, ja­ka część bę­dzie naj­le­piej pa­so­wać do ta­kich ma­rek jak CAT, CUM­MINS, JCB, KO­MAT­SU, PER­KINS, VO­LVO, CA­SE.

 

Dane teleadresowe nowych filii Autos:

 

BROD­NI­CA
ul. Pod­gór­na 45, 87-300 Brod­ni­ca
Ka­mil Ba­liń­ski
tel.: +48 500 305 433
brod­ni­ca@​autos.​com.​pl

 

BYD­GOSZCZ
ul. To­ruń­ska 280, 85-880 Byd­goszcz
Ju­liusz Ka­spe­rek
tel.: +48 511 766 881
byd­goszcz@​autos.​com.​pl

 

KĘP­NO
ul. Cło 31a, 63-604 Ba­ra­nów
To­masz Ko­siń­ski
tel: +48 693 567 133
kep­no@​autos.​com.​pl

 

LU­BIN
ul. M. Skło­dow­skiej­Cu­rie 91B, 59-300 Lu­bin
An­drzej Ho­spod
tel.: +48 723 68 69 82
lu­bin@​autos.​com.​pl

NO­WY TARG
ul. Ludź­mier­ska 29, 34-400 No­wy Targ
Łu­kasz Ka­sprzak
tel.: +48 723 686 970
no­wy­targ@​autos.​com.​pl

 

RZGÓW
ul. Ka­to­wic­ka 43, 95-030 Rzgów
Da­mian Kop­ka
tel.: +48 507 499 284
rzgow@​autos.​com.​pl

 

SŁUPSK
ul. Po­znań­ska 10, 76-200 Słupsk
Ma­te­usz For­me­la
tel.: +48 723 680 020
slupsk@​autos.​com.​pl

 

TAR­NÓW
ul. Wy­szyń­skie­go 12A, 33-100 Tar­nów
Woj­ciech Mi­te­ra
tel.: +48 723 686 927
tar­now@​autos.​com.​pl

 

ZIE­LO­NA GÓ­RA
ul. De­ko­ra­cyj­na 7A, 65-155 Zie­lo­na Gó­ra
Ja­kub Zie­liń­ski
tel.: +48 797 536 235
zie­lo­na­go­ra@​autos.​com.​pl

 

Wię­cej informacji na: www.​autos.​com.​pl/​maszyny

 

Źródło: Autos

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).