Jak radzić sobie z odpadami w warsztacie samochodowym? | MOTOFAKTOR

Jak radzić sobie z odpadami w warsztacie samochodowym?

Prowadząc warsztat samochodowy jesteśmy m.in. zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

 

 

Chętnie podkreślamy, że dbamy o środowisko, począwszy od sortowania odpadów, poprzez wszystkie etapy działalności, aż po przyjmowanie/oddawania zużytych wyrobów do ponownego przetworzenia.

Czy dla przedsiębiorcy lub właściciela warsztatu tylko z tym powinna kojarzyć się ekologia?

Niestety nie. Przedsiębiorca w toku prowadzonej działalności gospodarczej musi wywiązywać się z wielu obowiązków publiczno-prawnych. Jednym z nich są zobowiązania wynikające z prawa ochrony środowiska. Prowadzący warsztat samochodowy w zależności od skali działalności (np. warsztat, serwis blacharsko-lakierniczy), podlega pod różne obowiązki środowiskowe, których lekceważenie naraża na poważne konsekwencje finansowe i prawne. Chcąc prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy przeanalizować zgodność prowadzenia działalności z poniższymi obszarami:

Oddziaływanie warsztatu na powietrze atmosferyczne

W serwisach samochodowych instalacjami, które powodują emisję gazów i pyłów do powietrza są m.in.: lakiernie, blacharnie, stanowiska spawalnicze, kotły do ogrzewania pomieszczeń czy prace silników samochodowych. Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorcy płacą za emisję gazów emitowanych między innymi z użytkowania kotłowni, agregatów prądotwórczych, samochodów służbowych i procesów technologicznych (takich jak spawanie, lakierowanie).

 

Do 31 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, we własnym zakresie musimy przedłożyć do Marszałka Województwa, w którym firma się znajduje, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Pamiętajmy o tym, że zwolnienie z opłaty nie zwalnia z obowiązku przekazania Marszałkowi sprawozdania.

 

Nie można także zapomnieć o bardzo często pomijanym raporcie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport ten składamy do 28 lutego każdego roku następującego po roku, za który raport jest sporządzany. Przed sporządzeniem raportu musimy założyć konto w internetowym systemie krajowej bazy.

Gospodarka odpadami w warsztacie

Po drugie, wytwarzanie odpadów, które ma miejsce w każdym serwisie, obliguje nas do prawidłowego ich przekazywania poprzez karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na odbiór odpadów danego rodzaju – sprawdzajmy czy dana firma na pewno może odbierać od nas dane odpady (poprośmy o decyzję na gospodarowanie odpadami).

 

Prowadząc serwis jesteśmy też zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym przez Ministra Środowiska. Musimy także do 15 marca następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów. Podstawą do złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów jest prawidłowo i systematycznie prowadzona ich ilościowa i jakościowa ewidencja. Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 

Bardzo ważnym aspektem jest sposób wytwarzania odpadów w serwisie, czy odbywa się w instalacji czy też poza instalacją oraz to, jakie ilości odpadów i jaki rodzaj odpadów jest wytwarzany. Jako instalację w serwisie samochodowym, można rozumieć np. lakiernie, wysysarki oleju i obrabiarki. Odpady niebezpieczne wytwarzane w instalacji w ilości powyżej 1 tony oraz odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w instalacji powyżej 5 tys. ton, wymagają uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Jeżeli wytwarzamy odpady w mniejszych ilościach, wówczas pozwolenie nie jest wymagane. Nie można także zapomnieć o prawidłowym selektywnym magazynowaniu odpadów, nie mieszamy odpadów komunalnych z przemysłowymi.

Gospodarka wodno-ściekowa warsztatu

W serwisie samochodowym najczęściej mamy do czynienia z odprowadzaniem ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu lub do szamba za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Działanie to wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do obcej kanalizacji. Ścieki przemysłowe w warsztacie samochodowym to np. ścieki z mycia samochodów i mycia posadzek.

 

Wymóg uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dotyczy także odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego przez serwis samochodowy w momencie wprowadzania tych wód do środowiska tj. przydrożnego rowu lub rzeki/kanału.

 

Tak więc szeroko rozumiana ochrona środowiska to nie tylko segregacja odpadów czy też sadzenie drzew lub budowanie ekologicznego wizerunku marki. Dla właściciela serwisu jest to przede wszystkim składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia) i prowadzenie ewidencji odpadów.

 

Należy pamiętać, że przedstawiony powyżej zakres to tylko podstawowa lista(!), a nie kompletny wykaz. Każda z działalności może oddziaływać na środowisko inaczej i może mieć więcej lub mniej obowiązków „środowiskowych”. Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się w BDO otrzymują indywidualny numer rejestrowy i są zobowiązani do umieszczania go na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast może także umieszczać ten numer również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Przepisy o odpadach nie precyzują, w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony obok danych podmiotu jak np. NIP czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

 

Ministerstwo Środowiska 24 stycznia 2018 roku uruchomiło rejestr firm wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest to część systemy BDO, czyli bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

 

Rejestr BDO stanowi pierwszy element integralnej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Oprócz niego, zostaną również uruchomione moduły umożliwiające prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów.

 

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw swoim klientom, firma Bio Service uruchomiła możliwość zamówienia usług z zakresu ochrony środowiska, które są dostępne w systemie BS BIO. Jak to wygląda w praktyce? Klient, który nie ma konta w BS BIO, powinien zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego . Natomiast klienci, którzy mają podpisaną umowę Bio Service, wystarczy jeśli zalogują się do systemu BS BIO i zamówią konkretną usługę. Z każdym klientem skontaktuje się Doradca Środowiskowy, reprezentujący firmę Seka S.A. w sprawie realizacji zamówionej usługi.

Obowiązkowi rejestracji podlegają między innymi:

  • wprowadzający na terytorium kraju oleje, smary, opony;
  • wprowadzający pojazdy;
  • prowadzący stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów;
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • wprowadzający baterie i akumulatory;
  • wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach;
  • wytwórcy odpadów zobowiązanych do prowadzenia ich ewidencji.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na www.bio-service.pl.

 

Źródło: Bio Service

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).