Badania techniczne pojazdów - zmiana nazewnictwa usterek | MOTOFAKTOR

Badania techniczne pojazdów obejmą także system eCall

person Joanna Piszcz 1/07/2022

Ministerstwo Infrastruktury dostosowuje do dyrektywy unijnej nazewnictwo usterek wykrytych podczas badania technicznego pojazdów oraz rozszerza jego zakres o system eCall.

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy, że konieczne jest dostosowanie nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas badań technicznych oraz zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia, który określa Wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek dokonywanej podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu w celu zgodności z unijną dyrektywą 2014/45.

 

Celem projektu jest ujednolicone podejście do oceny wykrytych usterek w toku badań technicznych pojazdów z oceną usterek wykrytych podczas przeprowadzania kontroli drogowej.

Przykładowe zmiany wprowadzone do rozporządzenia

W odniesieniu do obszaru – identyfikacja pojazdu:

 

1) w przedmiocie – tablice rejestracyjne dodano, że podlegają one sprawdzeniu, jeżeli są wymagane;
2) oględziny i pomiary, które stanowiły metodę oceny stanu tablic rejestracyjnych zostały zastąpione kontrolą organoleptyczną;
3) usterka brakujące elementy numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna została zakwalifikowana jedynie jako usterka poważna;
4) doprecyzowano, że usterką nie jest niezgodność tablicy tylko numeru rejestracyjnego, z dokumentami lub danymi pojazdu;
5) dodano dwie nowe usterki analogicznie jak w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego tj. niezgodność numeru rejestracyjnego na nalepce kontrolnej z numerem rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnych oraz nalepka kontrolna nieczytelna;
6) usterka ozdobienie tablic rejestracyjnych została zakwalifikowana jedynie jako usterka poważna;
7) usterka nieprawidłowe oznaczenie znakiem PL lub umieszczony na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany została zakwalifikowana jako usterka drobna;
8) usterka nieprawidłowe oznaczenie pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych została zakwalifikowana jedynie jako usterka drobna;
9) kontrola wzrokowa, która stanowiła pierwszą z metod oceny stanu numeru identyfikacyjnego pojazdu została zastąpiona kontrolą organoleptyczną z dodaniem pomiarów w uzasadnionych przypadkach;
10) w zakresie sprawdzenia numeru identyfikacyjnego została dodana nowa usterka „nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu” oraz została zakwalifikowana jedynie jako usterka drobna.

 

W odniesieniu do obszaru – układ hamulcowy:

 

1) oględziny elementów układu hamulcowego, które stanowiły metodę oceny stanu technicznego sworznia pedału hamulcowego oraz stanu pedału hamulcowego zostały zastąpione kontrolą organoleptyczną elementów podczas pracy układu hamulcowego;
2) w zakresie stanu pedału hamulcowego:
a) dodano nową usterkę poważną w brzmieniu „jeżeli nie można uruchomić hamulca lub jest on zablokowany”,
b) usterka pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo została zakwalifikowana jedynie jako usterka drobna, natomiast jeżeli wpływa to na działanie zostanie zakwalifikowane jako usterka poważna,
c) usterka brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta została zakwalifikowana jedynie jako usterka poważna;
3) w zakresie sprawdzenia stanu technicznego pompy podciśnienia lub sprężarki i zbiorników:
a) zróżnicowano usterki przez dodanie, iż „niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do co najmniej dwukrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego lub gdy wskaźnik wskazuje za małą wartość”, która została zakwalifikowana jako usterka niebezpieczna oraz zmieniono brzmienie usterki „niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do przynajmniej dwukrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy wskaźnik pokazuje za niską wartość ciśnienia)” zostało zastąpione przynajmniej czterokrotnym uruchomieniem hamulców,
b) usterka uszkodzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na działanie układu hamulcowego została zakwalifikowana jako usterka poważna a w przypadku gdy awaryjny układ hamulcowy nie działa prawidłowo taka usterka zostanie zakwalifikowana jako usterka niebezpieczna;
c) usterka brak wyraźnego spadku nacisku na pedał hamulca po uruchomieniu urządzenia wspomagającego (przez uruchomienie silnika lub napełnienie układu pneumatycznego) została zakwalifikowana jedynie jako usterka poważna;
4) w zakresie sprawdzenia stanu technicznego manometru lub wskaźnika ostrzegawczego niskiego ciśnienia nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika zostało zakwalifikowane jako usterka drobna a w przypadku gdy wystąpi brak sygnalizacji ostrzegawczego wskaźnika identyfikacji niskiego ciśnienia taka usterka zostanie zakwalifikowana jako poważna;
5) w zakresie badania zaworu sterującego hamulca postojowego zmieniono metodę oceny stanu technicznego z oględzin na kontrolę organoleptyczną elementów podczas pracy układu hamulcowego;
6) w zakresie badania urządzenia uruchamiającego hamulec postojowy:
a) oględziny, które stanowiły metodę oceny stanu technicznego zostały zastąpione kontrolą organoleptyczną,
b) z usterki nadmierne zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowego wyodrębniono dwie usterki: zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowego zakwalifikowaną jako usterkę drobną a nadmierne jego użycie zakwalifikowaną jako poważną;
7) w zakresie zaworów hamulcowych:
a) oględziny, które stanowiły metodę oceny stanu technicznego zastąpiono kontrolą organoleptyczną,
b) uporządkowano kwalifikację usterki „zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrza” wskazując, że jeżeli uszkodzenie lub nadmierny wypływ powietrza wpływa na funkcjonalność zostanie uznane za usterkę niebezpieczną,
c) usterka nadmierny ubytek oleju ze sprężarki została zakwalifikowana jedynie jako usterka drobna,
d) usterka ubytek lub wyciek płynu hamulcowego została jednoznacznie zakwalifikowana jako usterka poważna, jeżeli wpłynie na funkcjonalność zostanie uznana jako usterka niebezpieczna.
e) usterka zauważalny spadek ciśnienia w okresie 1 minuty, gdy pedał hamulca jest utrzymany w pozycji wciśniętej została zakwalifikowana jednoznacznie jako usterka poważna, jeżeli wpłynie on na funkcjonalność zostanie uznana jako usterka niebezpieczna;
8) w zakresie badania połączenia z hamulcami przyczepy została uporządkowana kwalifikacja usterek;
9) w zakresie badania zbiornika sprężonego powietrza zróżnicowano kwalifikację usterek dotyczących uszkodzenia zbiornika i działania urządzenia osuszającego;
10) w zakresie badania urządzeń wspomagających układ hamul¬cowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne) usunięto dwie usterki: zbiornik płynu hamulcowego zasłonięty (niedostępny do kontroli) oraz napełnienie układu innym płynem niż hamulcowy.

Rozszerzenia zakresu okresowego badania technicznego o system eCall

Unijna dyrektywa, do której Ministerstwo Finansów dostosowuje polskie przepisy, wprowadziła zmiany w zakresie sposobu przeprowadzania okresowego badania technicznego przez uwzględnienie sprawdzenia wyposażenia pojazdu jakim jest system eCall. System eCall to system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, którego podstawowym celem ma być ograniczenie – w skali całej Unii Europejskiej – tragicznych skutków wypadków drogowych m.in. przez skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o kolizjach i wypadkach drogowych.

 

W projekcie rozporządzenia znalazły się zapisy, których celem jest rozszerzenie zakresu okresowego badania technicznego o system eCall, określenie metody oceny stanu technicznego, wskazania usterek skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający oraz określenie rodzaju usterki.

Podsumowanie

Podsumowując, rekomendowane  w projekcie rozporządzenia rozwiązania to:

 

1) zmiana nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji przez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach zapewni spójność z przepisami UE z zakresu badań technicznych pojazdów;
2) przypisanie każdemu kodu usterki jednego rodzaju usterki w celu zmniejszenia wątpliwości diagnosty kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decydował, kiedy jest granica między usterką drobną albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie;
3) wprowadzenie do zakresu okresowego badania technicznego obowiązku sprawdzenia, czy została zrealizowana konieczność wyposażenia niektórych nowych typów pojazdów w system eCall, oparty na numerze alarmowym 112 oraz czy system działa prawidłowo, pozwoli na szybkie i sprawne powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 27 września 2022 r. Więcej TUTAJ

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).