Autos Truck Day 2022 już niedługo | MOTOFAKTOR

Autos Truck Day 2022 już niedługo

Po przerwie spowodowanej pandemią do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day, które odbędą się już po raz dziewiąty.

 

Te­go­rocz­ne tar­gi Autos Truck Day od­bę­dą się w pią­tek 10 czerw­ca na terenie Bydgo­skie­go Cen­trum Tar­go­wo-Wy­sta­wien­ni­czego, tak jak w roku 2019. Wydarzenie jak zawsze będzie w peł­ni poświęco­ne bran­ży cię­ża­ro­wej.

 

Pod­czas IX edy­cji Au­tos Truck Day zaprezentowana zostanie sze­ro­ka ofer­ta do­staw­ców, których asor­ty­ment jest do­stęp­ny w sie­ci Au­tos, w tym oczywiście części zamienne do pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep, akcesoria, wy­po­sa­że­nie warsz­ta­to­we, części do maszyn budowlanych oraz nowość – części do samochodów dostawczych i busów.

 

Po­za bar­dzo roz­bu­do­wa­ną czę­ścią tar­go­wą ATD będzie rów­nież szansa na integrację i mnó­stwo atrak­cji, Loteriada, a na zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­nie część ar­ty­stycz­na zwieńczona kon­cer­tem. Jako pierwsi na scenie z rockowym graniem pojawią się muzycy zespołu Roan, którzy rozgrzeją publiczność przed występem gwiazdy, która w tym roku będzie dla gości niespodzianką.

 

Część targowa odbywać się będzie w godzinach 10:00-17:00, a część rozrywkowa w godzinach 17:00-21:00. Impreza będzie zamknięta i obowiązuje wstęp tylko i wyłącznie na zaproszenia.

 

Patronem medialnym wydarzenia jest Motofaktor.pl.

 

Źródło: Autos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).